Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zadania

Zadania Wydziału wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.
Wydział Ochrony Środowiska realizuje zadania z zakresu:

1) pozwoleń na korzystanie ze środowiska (wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wytwarzanie odpadów, pozwolenia zintegrowane);
2) gospodarki odpadami, w tym zezwalania na zbieranie i transport odpadów;
3) zezwoleń na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji;
4) decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu poza terenami zakładów;
5) przyjmowania zgłoszeń instalacji i ustalania wymagań w zakresie ochrony środowiska;
6) sporządzania przeglądów ekologicznych i tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania;
7) nakładania obowiązków ograniczenia oddziaływania na środowisko, przywrócenia środowiska do stanu właściwego oraz prowadzenia pomiarów;
8) nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych;
9) spraw dotyczących rybactwa, w tym:
a) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
b) tworzenie Społecznej Straży Rybackiej,
c) wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych,
10) usuwania drzew lub krzewów z terenów nieruchomości będących własnością gmin, a także w przypadkach określonych w ustawie o transporcie kolejowym;
11) spraw dotyczących zalesień gruntów porolnych, określonych na podstawie przepisów
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, w tym dokonywanie oceny udatności upraw na gruntach rolnych;
12) gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych, w tym:
a) nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych i współpraca
z nadleśniczymi w ramach zawartych porozumień,
b) sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasu,
c) uznawania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, za ochronne lub pozbawiania ich tego charakteru,
d) spraw związanych z odnowieniem lub przebudową, w przypadku zagrożenia trwałości lasów,
e) wydawanie zaświadczeń dotyczących objęcia działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,
13) spraw dotyczących łowiectwa, w tym:
a) wydzierżawiania obwodów łowieckich polnych,
b) wydawania decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny,
c) wyrażania zgody na okresowe przetrzymywanie zwierzyny wymagającej opieki i leczenia,
d) wydawania zezwoleń na posiadanie, hodowlę i utrzymywanie chartów lub ich mieszańców,
14) ochrony gruntów rolnych, w tym:
a) udzielania zezwoleń na wyłączenie z produkcji,
b) naliczania opłat z tytułu wyłączenia niezgodnie z obowiązującymi przepisami,
15) rekultywacji gruntów, w tym:
a) ustalania kierunku i terminu rekultywacji,
b) uznawania rekultywacji gruntów za zakończoną,
c) kontroli wykonania obowiązku rekultywacji gruntów i naliczanie opłat podwyższonych w przypadku jej niewykonania,
c) prowadzenia spraw dotyczących rekultywacji gruntów nieleśnych, zdewastowanych lub zdegradowanych w wyniku ruchów masowych ziemi oraz nakazywanie wykonania czynności przeciwdziałających ruchom masowym ziemi,
16) prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz udostępnianie informacji o środowisku;
17) spraw związanych z wykorzystaniem środków budżetu przeznaczonych na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
18) sporządzania programu ochrony środowiska oraz raportów z jego realizacji, a także opiniowania projektów gminnych programów ochrony środowiska;
19) prowadzenia rejestrów, m.in.:
a) rejestru posiadaczy odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu,
b) rejestru sprzętu pływającego, służącego do amatorskiego połowu ryb,
c) rejestru wydanych kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego,
d) rejestru żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady WE nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków,
e) rejestru terenów, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi,
f) terenów zagrożonych ruchami masowymi,
20) edukacji ekologicznej, propagowania i wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju oraz działań proekologicznych we współpracy z gminami i innymi jednostkami;
21) identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz opracowania i aktualizacji ich wykazu;
22) prowadzenia spraw związanych z realizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczących:
a) uzgadniania w zakresie zadań samorządowych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
b) opiniowania rozwiązań przyjętych w projektach studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
c) uzgadniania w zakresie zadań samorządowych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 09.02.2004 r., godz. 15.46
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 20.02.2018 r., godz. 10.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2018 r., godz. 10.25Katarzyna RutkowskaEdycja strony
25.01.2018 r., godz. 16.16Beata MizerskaEdycja strony
06.05.2016 r., godz. 10.28NieznanyEdycja strony
08.01.2016 r., godz. 15.10NieznanyEdycja strony
28.03.2013 r., godz. 10.21NieznanyEdycja strony
09.02.2004 r., godz. 15.46Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 7438 razy.