Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVIII-176/2012

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012 (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 18.03.2014r., poz. 2757)
Uchwała Nr XVIII-176/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 24 maja 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Do uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2012 rok wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu w wyniku, których zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.692.714 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 147.747.702 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu w wyniku, których zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.692.714 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 156.112.713 zł.


§ 3

Treść § 2 ust. 5 uchwały, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2.5 ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.525.297 zł,
b) na spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 4.974.703 zł.”


§ 4

Dokonuje się zmiany:
1. tabeli Nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2012” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
2. załącznik Nr 1 pn.: „Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansowców publicznych” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 29.05.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 31.05.2012 r., godz. 13.38
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 18.03.2014 r., godz. 15.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.03.2014 r., godz. 15.17Małgorzata JeznachEdycja strony
31.05.2012 r., godz. 13.38Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3895 razy.