Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na bieżącą dostawę środków czystości dla pracowników Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Termin składania ofert: 13 kwietnia 2012 r. do godz. 10.00
ZAPYTANIE OFERTOWE


„Dostawa środków czystości dla pracowników Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie ”


Starostwo Powiatowe w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na bieżącą dostawę środków czystości dla pracowników Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem postępowania jest dostawa środków czystości dla pracowników Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie, w okresie od podpisania umowy do końca roku 2012, według potrzeb Zamawiającego do jego siedziby.

Dostawca zobowiązuje się do dostaw przedmiotu zamówienia po każdorazowym zgłoszeniu przez Zamawiającego takiej potrzeby.

Dostawca każdorazowo po dostawie wystawi dla Zamawiającego fakturę, opiewającą na kwotę i ilość, na jaką został dostarczony przedmiot zamówienia.

Płatność za wykonane usługi dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia dostarczenia właściwej faktury do siedziby Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania ilościowo oraz kwotowo oferty zawartej w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie przedstawionej najniższej cenowo oferty.

Po wyborze Wykonawcy zostanie przygotowane zlecenie, według którego będą wystawiane faktury za dostawę środków czystości.

Osoba do kontaktu:
Urszula Hetmańska, tel. (22) 787-43-03 w.100,
Oferty można składać na piśmie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 4, przesłać faxem (pod numer 22 776 – 50 – 93) lub pocztą elektroniczną na adres wok@powiat-wolominski.pl
Do oferty należy dołączyć kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem, wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, podpisany Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 oraz oświadczenia stanowiące załącznik 2 i 3.


Termin składania ofert: 13 kwietnia 2012 r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 13 kwietnia 2012 r. o godz. 11.00.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 04.04.2012 r., godz. 11.33
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.31Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
04.04.2012 r., godz. 11.33NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 5046 razy.