Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVI – 155/2012

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012 (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 10.03.2014r., poz. 2228)
Uchwała Nr XVI – 155/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 23 marca 2012r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211,art. 212, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Do uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2012 rok wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu w wyniku, których zmniejsza się plan dochodów o kwotę 70.168 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 142.762.261 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu w wyniku, których zwiększa się plan wydatków o kwotę 519.893 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 148.057.037 zł.


§ 3

1. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Wołomińskiego zgodnie z tabelą Nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku.”
2. Treść § 2 ust. 1 i 2 uchwały, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1 Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.294.776 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) zaciąganych kredytów w wysokości 4.525.297 zł,
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 769.479 zł,
2.2 Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 12.769.479 zł z następujących tytułów:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 9.500.000 zł,
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 3.269.479 zł,
zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.”


§ 4

Dokonuje się zmiany:
1. tabeli Nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2012” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
2. tabeli Nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,


§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Paweł Solis


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 26.03.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 29.03.2012 r., godz. 15.24
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 12.03.2014 r., godz. 08.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.03.2014 r., godz. 08.27Małgorzata JeznachEdycja strony
29.03.2012 r., godz. 15.24Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 4789 razy.