Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: wykonanie opracowania geodezyjno – kartograficznego dla nieruchomości pod nazwą „Dobra Ziemskie Halberówka”

Termin składania ofert: 23.03.2012 r. godzina 10.00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

wykonanie opracowania geodezyjno – kartograficznego dla nieruchomości pod nazwą „Dobra Ziemskie Halberówka” do celów wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów oraz celów wieczysto księgowych stanowiąca części działek ewidencyjnych z m. Marki działka nr. ew. 1/28 obręb 1-11, działka nr. ew. 2/4, działka nr. ew. 8 obręb 1-18, działka nr. ew. 4 obręb 04- 02.

Miejsce składania ofert :
Kancelaria Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Powstańców 8/10.

Termin składania ofert:
23.03.2012 r. godzina 10.00

Termin otwarcia ofert:
23.03.2012 r. godzina 11.00


Do oferty należy dołączyć:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Formularz oferty (Załącznik Nr 1).
3. Akceptuje(my) istotne postanowienia umowy poprzez złożenie stosownego podpisu . (Załącznik Nr 2).
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa Zamówień Publicznych. .(Załącznik Nr 3).
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 Prawa Zamówień Publicznych.(Załącznik Nr 4).
6. Kopię uprawnień zawodowych w zakresie prac geodezyjnych (wymagana wersja poświadczona za zgodność z oryginałem).

Informacji w przedmiotowym zakresie udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Powstańców 8/10, Wołomin tel. (022) 787 30 10 w. 103.

Zapraszamy do składania ofert.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 08.03.2012 r., godz. 15.12
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.32Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
08.03.2012 r., godz. 15.47Katarzyna RutkowskaEdycja strony
08.03.2012 r., godz. 15.13Katarzyna RutkowskaEdycja strony
08.03.2012 r., godz. 15.12Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4671 razy.