Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XV-140/2012

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012 (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 28.02.2014r., poz. 1905)
Uchwała Nr XV-140/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 lutego 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Do uchwały Nr XIII-123-2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2012 rok wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1.
Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu w wyniku, których zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.298.863 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 142.832.429 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu w wyniku, których zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.445.120 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 147.537.144 zł.


§ 3

1. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Wołomińskiego zgodnie z tabelą Nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku.”
2. Treść § 2 ust. 1 i 2 uchwały, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1 Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.704.715 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) zaciąganych kredytów w wysokości 4.525.297 zł,
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 179.418 zł,
2.2 Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 12.179.418 zł z następujących tytułów:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 9.500.000 zł,
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 2.679.418 zł zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.”


§ 4

Do załącznika Nr 2 pn.: „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2012” dodaje się następujące pozycje:
a) Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 z kwotą przychodów i wydatków w wysokości 16.500 zł,
b) Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 z kwotą przychodów i wydatków
w wysokości 31.175 zł,
c) Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 z kwotą przychodów i wydatków w wysokości 38.000 zł,
d) Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 z kwotą przychodów i wydatków w wysokości 24.034 zł.


§ 5

Dokonuje się zmiany:
1. tabeli Nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2012” do uchwały, o której mowa
w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
2. tabeli Nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku” do uchwały, o której mowa
w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
3. tabeli Nr 8 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2012” do uchwały, o której mowa w § 2 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały,
4. załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielone w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
5. załącznika Nr 2 pn.: „ Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym
i wydatków nimi finansowanych na rok 2012” w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego.


Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Paweł Solis


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 03.03.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 07.03.2012 r., godz. 09.37
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 06.03.2014 r., godz. 10.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.03.2014 r., godz. 10.42Małgorzata JeznachEdycja strony
07.03.2012 r., godz. 09.41Małgorzata JeznachEdycja strony
07.03.2012 r., godz. 09.39Małgorzata JeznachEdycja strony
07.03.2012 r., godz. 09.37Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3869 razy.