Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XV-139/2012

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2012 (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 28.02.2014r., poz. 1904)
Uchwała Nr XV-139/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 lutego 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2012


Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211,art. 212, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

1) Uchyla się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2012 uchwały Nr XIV-128/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 stycznia 2012 r. w części dotyczącej działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 Melioracje wodne oraz działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90002 Gospodarka odpadami.
2) Zmiany wynikające z ust.1 uwzględnia tabela Nr 2 pn.: „Planowane wydatki budżetu na rok 2012” i tabela Nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2012” stanowiące załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
3) Do wprowadzonych zmian dostosowuje się tabelę Nr 8 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2012” stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 2

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” wynikających ze zmian dokonanych w § 1 oraz dotyczących kolumny „ podstawa prawna ”.
Aktualne brzmienie załącznika zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego
Paweł Solis


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 03.03.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 07.03.2012 r., godz. 09.23
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 06.03.2014 r., godz. 10.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.03.2014 r., godz. 10.42Małgorzata JeznachEdycja strony
07.03.2012 r., godz. 09.27Małgorzata JeznachEdycja strony
07.03.2012 r., godz. 09.26Małgorzata JeznachEdycja strony
07.03.2012 r., godz. 09.25Małgorzata JeznachEdycja strony
07.03.2012 r., godz. 09.23Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 4673 razy.