Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr IV-261/2011 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 listopada 2011 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz Uchwały
Nr XI-112/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1
1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem będzie przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2Konsultacje społeczne przeprowadza się w następujący sposób:
1) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa na stronie internetowej Powiatu www.powiat-wolominski.pl projektu dokumentu poddanego konsultacjom,
2) zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie projektu dokumentu poddanego konsultacjom,
3)przekazanie informacji o planowanych konsultacjach Radnym Powiatu Wołomińskiego.

§ 3


1. Konsultacje społeczne przeprowadza się w terminie od dnia 08.11.2011 r. do dnia 14.11.2011 r.
2. Na obszar przeprowadzenia konsultacji społecznych wyznacza się teren powiatu wołomińskiego.

§ 4Uwagi w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych można zgłaszać:
za pośrednictwem internetu: wk@powiat-wolominski.pl
• faksem: (0-22) 776-20-29
• pocztą - na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie
Wydział Komunikacji
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin.
• osobiście: w Wydziale Komunikacji,
pokój nr 5, tel. (0-22) 776-25-97 w. 113.

§ 5


Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 6


Wykonanie Uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Komunikacji.

§ 7


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 10.11.2011 r., godz. 13.49
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 21.11.2011 r., godz. 16.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.11.2011 r., godz. 16.38Katarzyna PazioZmiana przynależności strony
21.11.2011 r., godz. 16.35Katarzyna PazioZmiana przynależności strony
10.11.2011 r., godz. 14.00Katarzyna RutkowskaEdycja strony
10.11.2011 r., godz. 13.49Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2182 razy.