Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: SPORZĄDZENIE MAPY SYTUACYJNEJ Z PROJEKTOWANYM PODZIAŁEM NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W WARSZAWIE, STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ EWIDENCYJNĄ NR 39/1 W OBRĘBIE

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

SPORZĄDZENIE MAPY SYTUACYJNEJ Z PROJEKTOWANYM PODZIAŁEM NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W WARSZAWIE, STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ EWIDENCYJNĄ NR 39/1 W OBRĘBIE 4-08-03, W CELU ZWROTU WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI


Miejsce składania ofert :
Kancelaria Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Powstańców 8/10.

Termin składania ofert:
27.09.2011r. godzina 10.00

Termin otwarcia ofert:
27.09.2011r. godzina 10.30Do oferty należy dołączyć:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

2. Formularz oferty (Załącznik Nr 1).

3. Akceptuje(my) istotne postanowienia umowy poprzez złożenie stosownego podpisu (Załącznik Nr 2).

4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa Zamówień Publicznych. (Załącznik Nr 3)

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 Prawa Zamówień Publicznych.
(Załącznik Nr 4)

6. Kopię uprawnień zawodowych w zakresie prac geodezyjnych (wymagana wersja poświadczona za zgodność z oryginałem).

Informacji w przedmiotowym zakresie udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Powstańców 8/10, Wołomin tel. (022) 787 30 10 w. 108.

Zapraszamy do składania ofert


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 15.09.2011 r., godz. 10.51
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.10.2011 r., godz. 09.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.10.2011 r., godz. 09.41NieznanyZmiana przynależności strony
15.09.2011 r., godz. 12.28Katarzyna RutkowskaEdycja strony
15.09.2011 r., godz. 12.25Katarzyna RutkowskaEdycja strony
15.09.2011 r., godz. 10.52Katarzyna RutkowskaEdycja strony
15.09.2011 r., godz. 10.51Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4684 razy.