Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Załącznik do projektu Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego

Załącznik do uchwały nr
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia
ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI ORAZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE§ 1
Konsultacje społeczne (dalej „konsultacje”) przeprowadza się w wypadkach przewidzianych przepisami prawa lub w sprawach ważnych dla Powiatu Wołomińskiego w celu poznania opinii mieszkańców oraz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) (dalej „organizacje”), co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej konsultacji.


§ 2
1. Konsultacje przeprowadza się z mieszkańcami obszaru Powiatu Wołomińskiego, którego dotyczy sprawa poddana konsultacjom lub z ogółem mieszkańców Powiatu.
2. Konsultacje przeprowadza się organizacjami działającymi na terenie Powiatu Wołomińskiego.


§ 3
1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Zarząd Powiatu Wołomińskiego w formie uchwały:
1) w sprawach, w których przeprowadzenie konsultacji jest obligatoryjne na mocy odrębnych przepisów prawa,
2) w innych sprawach, które Zarząd Powiatu uzna za ważne dla Powiatu Wołomińskiego.
2. Zarząd Powiatu Wołomińskiego podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawach innych niż wskazane w ust. 1 na wniosek:
1) Rady Powiatu,
2) grupy co najmniej 100 mieszkańców stale zamieszkujących na terenie Powiatu,
3) grupy co najmniej 5 organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu.
3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych, o którym mowa w ust. 2 przedkładany jest Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.
4. Wniosek zawiera co najmniej:
1) wskazanie wnioskodawcy/-ów (imię i nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania, podpis),
2) wskazanie osoby reprezentującej wnioskodawcę/-ów (dane teleadresowe osoby / podmiotu, z którym prowadzona będzie korespondencja i który ma prawo występować
w imieniu wnioskodawcy/-ów),
3) wskazanie przedmiotu (obszaru / tematu) wnioskowanych konsultacji oraz celu prowadzenia konsultacji,
4) wskazanie obszaru Powiatu, na którym wnosi się o przeprowadzenie konsultacji,
5) wskazanie terminu, w którym wnosi się o przeprowadzenie konsultacji,
6) wskazanie sugerowanych form przeprowadzenia konsultacji.
5. Zarząd Powiatu rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 2 w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
6. W przypadku przedłożenia przez wnioskodawcę wniosku zawierającego braki formalne wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 14 dni.
7. W przypadku złożenia przez wnioskodawcę poprawnego wniosku, Zarząd Powiatu Wołomińskiego podejmuje decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych.
8. Zarząd Powiatu Wołomińskiego określając w uchwale obszar, termin i formę konsultacji, kieruje się interesem społecznym oraz możliwościami finansowymi i organizacyjnymi Starostwa, traktując wskazane w ust. 4 pkt 4, 5 i 6 elementy wniosku o przeprowadzenie konsultacji jako sugerowane, lecz nie obligatoryjne.


§ 4
1. Zarząd Powiatu Wołomińskiego wyznacza i upoważnia pracownika Starostwa Powiatowego
w Wołominie do wykonania wszystkich czynności związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem konsultacji.
2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Powiatu Wołomińskiego może powołać zespół do wykonania czynności, o których mowa w ust. 1.


§ 5
Uchwała Zarządu Powiatu, o której mowa w § 3 zawiera:
1) cel/przedmiot konsultacji społecznych,
2) pytanie lub pytania albo warianty rozstrzygnięć poddawane ocenie mieszkańców – o ile sformułowanie takich pytań nie prowadzi do nadmiernego zawężenia przedmiotu konsultacji,
3) kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji, w tym w szczególności termin rozpoczęcia i planowany termin zakończenia konsultacji oraz terminy, w których mieszkańcy będą mogli czynnie uczestniczyć w konsultacjach (zgłaszać uwagi, wypełniać kwestionariusze, uczestniczyć w spotkaniach etc.),
4) obszar Powiatu, na terenie którego realizowane będą konsultacje,
5) formy, w których realizowane będą konsultacje,
6) osobę upoważnioną do przeprowadzenia konsultacji oraz do udzielania informacji o przedmiocie i przebiegu konsultacji,
7) wzory formularzy, kart, ankiet itp. – jeśli występują,
8) w przypadkach przeprowadzenia konsultacji z inicjatywy Rady Powiatu, mieszkańców bądź organizacji – stosowaną informację w tym zakresie,
9) inne niezbędne dla prawidłowego przebiegu konsultacji zapisy.


§ 6
1. Realizacja konsultacji społecznych w minimalnym zakresie wymaga:
1) publikowania na stronie internetowej www.powiat-wolominski.pl oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiat-wolominski.pl:
a) informacji o przystąpieniu do konsultacji zawierającej co najmniej zaproszenie do udziału w konsultacjach oraz informacje zawarte w uchwale Zarządu Powiatu,
b) wszelkich komunikatów, zaproszeń, kwestionariuszy dotyczących podjętych konsultacji,
c) raportu / sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji,
2) wywieszenia informacji o planowanych konsultacjach w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie,
3) przekazania informacji o planowanych konsultacjach radnym Powiatu Wołomińskiego.
2. Termin prowadzenia konsultacji wynosi co najmniej 7 dni i rozpoczyna się z dniem określonym
w uchwale Zarządu.


§ 7
1. Konsultacje społeczne przeprowadza się z wykorzystaniem co najmniej jednej spośród niżej wymienionych form:
1) otwartych spotkań z mieszkańcami,
2) otwartych spotkań z przedstawicielami środowisk opiniotwórczych,
3) zebrań przedstawicieli organizacji pozarządowych,
4) konsultacji w ramach zespołów i komisji reprezentujących organizacje pozarządowe, środowiska przedsiębiorców lub inne środowiska niż organizacje pozarządowe lub przedsiębiorcy,
5) narzędzi komunikacji pisemnej - umożliwienie przedstawiania opinii, uwag, pytań, komentarzy na specjalnie do tego przygotowanych formularzach (konsultacje pisemne),
6) badania ankietowego, realizowanego poprzez umożliwienie uczestnictwa w konsultacjach w formie wyrażania swej opinii z wykorzystaniem specjalnie do tego celu przygotowanych ankiet, kwestionariuszy etc.,
7) list mailingowych do zainteresowanych podmiotów,
8) narzędzi komunikacji elektronicznej poprzez stronę internetową www.powiat-wolominski.pl w szczególności: udostępnienie dokumentów, możliwość zadawania pytań, formularze internetowe, fora internetowe, sondy internetowe,
9) wywiadów z zainteresowanymi podmiotami – indywidualnych lub grupowych (tzw. spotkania fokusowe),
10) skrzynek kontaktowych / skrzynek na uwagi umieszczanych w budynkach powiatowych lub w ogólnodostępnych miejscach,
11) badań sondażowych na próbie reprezentatywnej.
2. Zarząd Powiatu może podjąć decyzję o wykorzystaniu innych, dodatkowych form konsultacji, jeśli uzasadnia to przedmiot planowanych konsultacji.
3. Zarząd Powiatu może zlecić przeprowadzenie konsultacji podmiotowi wyspecjalizowanemu
w realizacji konsultacji społecznych.


§ 8
1. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się raport podsumowujący, zawierający co najmniej informacje o:
1) celu konsultacji,
2) podmiotach zaangażowanych w konsultacje,
3) przebiegu konsultacji i wykorzystanych formach konsultacji,
4) zgłoszonych głównych uwagach / postulatach / opiniach / pytaniach / wynikach badań etc.,
5) rozstrzygnięciach lub rekomendowanych kierunkach działań; kwestiach wymagających dalszych uzgodnień; obszarach, w których nie osiągnięto konsensusu etc.
2. Raport podlega opublikowaniu na stronie internetowej www.powiat-wolominski.pl oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie 14 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 15.09.2011 r., godz. 09.45
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 15.09.2011 r., godz. 09.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.09.2011 r., godz. 09.46Katarzyna RutkowskaEdycja strony
15.09.2011 r., godz. 09.45Katarzyna RutkowskaEdycja strony
15.09.2011 r., godz. 09.45Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2382 razy.