Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego

Uchwała Nr …………………...
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia października 2011 r.w sprawie: przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Wołomińskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Na podstawie art. 3d ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5a. ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1
Przyjmuje się „Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Wołomińskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2
Tracą moc uchwały:
1) uchwała nr XXXVIII-324/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 03 października
2006 r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami Powiatu Wołomińskiego
2) uchwała nr III-21/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 stycznia 2011 r.
w sprawie: Procedury szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Powiatu

Paweł Solis


UZASADNIENIE do projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie” przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Wołomińskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

W wyniku przeprowadzenia diagnozy potrzeb w zakresie konsultacji społecznych
w ramach projektu „E-Starostwo. Wdrażanie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Starostwa Powiatowego w Wołominie” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, opracowano Raport, w myśl którego obecnie obowiązujące dokumenty dot. konsultacji społecznych, są wprawdzie zgodne z obowiązującymi przepisami, lecz wymagają ujednolicenia dla przejrzystości stosowanych procedur.
W miejsce dwóch uchwał Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie konsultacji społecznych: uchwały z 2006 r. dot. przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu oraz uchwały z 2011 r. dot. przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi, proponuje się przyjęcie jednolitych zasad oraz trybu przeprowadzania konsultacji.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 15.09.2011 r., godz. 09.42
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 15.09.2011 r., godz. 09.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.09.2011 r., godz. 09.43Katarzyna RutkowskaEdycja strony
15.09.2011 r., godz. 09.42Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2015 razy.