Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego

Uchwała Nr IV- 222/2011
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 13 września 2011 r.w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomiń-skiego w sprawie: przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz rozdziału III Procedury szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji stanowiącej załącznik do uchwały nr III-21/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 stycznia 2011 r., Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1
1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
2. Projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2
Konsultacje przeprowadza się w następujący sposób:
1) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa, na stronie internetowej Powiatu www.powiat-wolominski.pl projektu dokumentu poddanego konsultacjom,
2) zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie projektu dokumentu poddanego konsultacjom,


§ 3
1. Termin rozpoczęcia konsultacji: 14 września 2011 r.
2. Termin zakończenia konsultacji: 26 września 2011 r.
3. Miejsce przeprowadzenia konsultacji: Starostwo Powiatowe w Wołominie.


§ 4
Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacji i Kadr.


§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 15.09.2011 r., godz. 09.37
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 15.09.2011 r., godz. 09.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.09.2011 r., godz. 09.38Katarzyna RutkowskaEdycja strony
15.09.2011 r., godz. 09.37Katarzyna RutkowskaEdycja strony
15.09.2011 r., godz. 09.37Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2084 razy.