Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Projekt uchwały w sprawie zmiany Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowy-mi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 - 2012

Uchwała Nr …
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia …. 2011 r.w sprawie: zmiany Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowy-mi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 - 2012

Na podstawie art. 5a. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się „Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 - 2012”, w następujący sposób:

1) w rozdziale III ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
5) Wydział Edukacji, Kultury i Promocji, w zakresie:
a) obejmowania patronatem przedsięwzięć organizacji pozarządowych o znaczeniu i zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym.,

2) w rozdziale VI ust. 1 w pkt 1 dodaje się lit. d) w brzmieniu:
d) upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu,

3) w rozdziale VI ust. 1 pkt 4 lit. b) otrzymuje brzmienie:
b) działania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, w tym promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych,

4) w rozdziale VI ust. 1 pkt 6) – 8) otrzymują brzmienie:
6) Ekologia i ochrona środowiska w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej:
a) ekoturystyka w Powiecie Wołomińskim – propagowanie ochrony przyrody poprzez turystykę:
 zaprojektowanie tras szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych, konnych kajakowych i tp. ukierunkowanych na poznawanie walorów przyrodniczych Powiatu Wołomińskiego,
 organizacja imprez turystycznych związanych z edukacją ekologiczną,
7) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (w formach niekomercyjnych):
a) niestandardowe działania mające na celu upamiętnianie świąt narodowych, postaci historycznych szczególnie związanych z ziemiami Powiatu Wołomińskiego (nie dotyczy wydawnictw, sympozjów, konferencji, wystaw),
b) poznanie zasobów dziedzictwa kulturowego terenu Powiatu Wołomińskiego poprzez: projekty tras kulturowych, przewodników tematycznych, organizowanie wypraw krajoznawczych, turystyki familijnej,
c) upowszechnianie tematyki dziedzictwa kulturowego, ochrony zabytków oraz innych dziedzin kultury i sztuki poprzez inicjatywy promujące twórczość artystyczną, kulturalną, regionalną, amatorską, realizowane na terenie Powiatu Wołomińskiego w ramach turystyki weekendowej oraz imprez kulturalnych jednorazowych i cyklicznych,
d) wzmacnianie patriotyzmu lokalnego i ogólnonarodowego wśród młodzieży,
e) konkursy literackie, plastyczne, muzyczne,

8) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych):
a) inicjatywy promujące podejmowanie różnorodnych form aktywności fizycznej przez osoby w każdym wieku,
b) cykliczne organizowanie zajęć i imprez upowszechniających amatorskie uprawianie sportu i rekreacji, z wykorzystaniem obiektów sportowych oraz tras turystycznych znajdujących się na terenie Powiatu Wołomińskiego.,

5) w rozdziale VI ust. 2 otrzymuje brzmienie
2. Na realizację zadań określonych w ust. 1:
1) w budżecie Powiatu na rok 2011 planuje się kwotę 436.300 zł,
2) w budżecie Powiatu na rok 2012 planuje się kwotę 487.000 zł.

6) w całej treści Programu współpracy zapis: koordynator do spraw współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi (użyty w odpowiedniej formie) zastępuje się zapisem: pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi (użytym
w odpowiedniej formie).

2. Tekst jednolity „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na lata 2011 – 2012” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem zapisów ust. 1 pkt 2), 3) i 4), które wchodzą w życie z dniem 01 stycznia 2012 r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 05.09.2011 r., godz. 10.22
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.09.2011 r., godz. 10.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.09.2011 r., godz. 10.22NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1865 razy.