Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zarządzenie Starosty

Zarządzenie Nr 88.2011
Starosty Wołomińskiego
z dnia 30 sierpnia 2011 r.


w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 – 2012”

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 3 lit. b i § 4 ust. 2 Procedury konsultacji
z mieszkańcami Powiatu Wołomińskiego stanowiącej załącznik do uchwały Nr XXXVIII-324/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 03 października 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Wołomińskiego, zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Wołomińskiego projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 – 2012”.
2. Projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 – 2012” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Projekt tekstu jednolitego Programu współpracy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Konsultacje przeprowadza się w następujący sposób:
1) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa, na stronie internetowej Powiatu www.powiat-wolominski.pl projektu dokumentu poddanego konsultacjom,
2) zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie projektu dokumentu poddanego konsultacjom,
3) spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu,
4) konsultacje w ramach Zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi.

§ 3

1. Termin rozpoczęcia konsultacji: 01 września 2011 r.
2. Termin zakończenia konsultacji: 29 września 2011 r.
3. Miejsce przeprowadzenia konsultacji: Starostwo Powiatowe w Wołominie.

§ 4

Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 – 2012” stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 05.09.2011 r., godz. 10.18
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.09.2011 r., godz. 10.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.09.2011 r., godz. 10.18NieznanyEdycja strony
05.09.2011 r., godz. 10.18NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2017 razy.