Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zadania

Zadania Wydziału Finansowego wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.
Wydział Finansowy realizuje zadania z zakresu:

1) opracowania projektu budżetu powiatu i dokonywanie analiz wykonania budżetu;
2) opracowania projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu oraz uchwał zmieniających prognozę;
3) nadzorowania prawidłowości i terminowości opracowywania planów finansowych jednostek powiatowych;
4) opracowania projektu budżetu w podziale na jednostki organizacyjne powiatu;
5) opracowania budżetu powiatu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej;
6) przekazywania jednostkom podległych informacji o kwotach dochodów i wydatków przyjętych w projekcie uchwały budżetowej oraz ujętych w uchwale budżetowej;
7) przygotowywania projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie powiatu
i zawiadamianie zainteresowanych jednostek o dokonanych zmianach;
8) prowadzenia obsługi księgowej powiatu, starostwa wg obowiązujących przepisów;
9) prowadzenia obsługi kasowej starostwa;
10) sprawdzania i weryfikacja pod względem rachunkowym dokumentacji zadań dofinansowanych z funduszy pomocowych;
11) prowadzenia ewidencji analitycznej dochodów powiatu i Skarbu Państwa oraz windykacja należności budżetowych do czasu rozpoczęcia postępowania sądowego,
12) prowadzenia ksiąg inwentarzowych środków trwałych starostwa;
13) przygotowywania zasad przeprowadzania, nadzór nad sporządzaniem oraz rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych, prowadzenie księgi inwentarzowej majątku powiatu;
14) prowadzenia ewidencji dotyczącej rozliczeń podatku VAT;
15) prowadzenia spraw związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń pracownikom starostwa;
16) prowadzenia rozrachunków z kontrahentami;
17) prowadzenia rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
18) sporządzania sprawozdań finansowych jednostkowych z zakresu prowadzonej ewidencji finansowo- księgowej;
19) dokonywania wstępnej kontroli sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych powiatu pod względem rachunkowym i zgodności z planem finansowym;
20) sporządzania sprawozdań finansowych z wykonania budżetu powiatu oraz kwartalnych informacji o przebiegu wykonania budżetu;
21) współdziałania z bankami i organami skarbowymi;
22) prowadzenia spraw związanych z zaciąganiem i spłatą kredytów i pożyczek;
23) prowadzenie centralnej ewidencji (rejestru) faktur;
24) prowadzenie i nadzór nad egzekucją administracyjną;
25) współpracy z Biurem Kontroli Wewnętrznej w zakresie przeprowadzania kontroli oraz przygotowywania i wydawania decyzji w sprawie zwrotu dotacji dla podmiotów publicznych i niepublicznych.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 23.06.2003 r., godz. 10.34
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 20.02.2018 r., godz. 10.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2018 r., godz. 10.12Katarzyna RutkowskaEdycja strony
08.01.2016 r., godz. 15.02NieznanyEdycja strony
27.03.2013 r., godz. 13.16NieznanyEdycja strony
23.06.2003 r., godz. 10.34Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3815 razy.