Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady Powiatu Wołomińskiego (IV zmiana budżetu dokonywana przez Radę) o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2011.
I.1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 631.662 zł, w tym z następujących źródeł:
1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dotacja z Sejmiku Województwa Mazowieckiego przeznaczona na wykonanie modernizacji drogi Strachówka-Zofinin, kwota 58.000 zł,
2) w dziale 758 Różne rozliczenia środki z subwencji ogólnej przeznaczone na realizację zadania „Budowa kładki
dla pieszych na rzece Długiej wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Poniatowskiego w Zielonce oraz w Kobyłce” w łącznej kwocie 350.000 zł,
3) w dziale 758 Różne rozliczenia zwrot środków z wydatków niewygasających na łączną kwotę 218.362 zł ze względu na niezakończenie zadań w terminie do 30.06.2011 r.:
- „Modernizacja drogi Klembów-Ostrówek (projekt)” – 80.258 zł,
- „Modernizacja ul. Szpitalnej i Rychlińskiego (projekt)” – 67.344 zł,
oraz na rozwiązanie umowy na wykonanie projektu budowlano-montażowego rozbudowy Starostwa w Wołominie przy ul. Kobyłkowskiej – kwota 70.760 zł,
4) w dziale 852 Pomoc społeczna o łączną kwotę 5.300 zł w tym:
a) otrzymane nawiązki sądowe na rzecz Domu Dziecka w Równem kwota 5.000 zł,
b) otrzymana darowizna dla Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Wołominie kwota 300 zł,
2. Dochody zmniejsza się o kwotę 173.592 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w związku
z obniżeniem dotacji na realizację projektu „Okno na świat”.
Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 458.070 zł.

II.1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.235.100 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej, w tym:
1) w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się o łączną kwotę 862.900 zł, w tym:
- na dotacje dla gmin Ząbki i Wołomin kwota 13.000 zł,
- wydatki majątkowe kwota 849.900 zł przeznaczona na:
• „Budowa kładki z ciągiem pieszo-rowerowym nad rzeką Długą w miejscowości Kobyłka i Zielonka”
kwota 350.000 zł,
• „Modernizacja drogi Klembów-Ostrówek” kwota 81.000 zł,
• „Modernizacja ul. Szpitalnej i Rychlińskiego w Ząbkach” kwota 67.900 zł,
• „Modernizacja drogi powiatowej Nr 4328W Strachówka-Zofinin” kwota 351.000 zł,
2) w dziale 710 Działalność usługowa zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników PINB Wołomin o kwotę 925 zł,
3) w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 98.760 zł z przeznaczeniem na:
- pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników ZSS Ostrówek – kwota 28.000 zł,
- remonty w szkołach – kwota 70.760 zł,
4) w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się o łączną kwotę 34.300 zł, w tym:
- wzrost wydatków bieżących w RDD Nr 1 kwota 300 zł,
- wzrost wydatków bieżących w DD Równe kwota 5.000 zł,
- wzrost nakładów na zakup wyposażenia dla placówek opiekuńczo-wychowawczych kwota 29.000 zł,
- wzrost wydatków na wynagrodzenia kwota 19.655 zł,
5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o 200.000 zł kwoty dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce,
6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 18.560 zł przeznaczoną
na udzielenie w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska dotacji inwestycyjnych dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu o kwotę 777.030 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
1) w dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 307.298 zł wydatki na bieżące utrzymanie
dróg powiatowych,
2) w dziale 710 Działalność usługowa zmniejszenie o 925 zł nakładów na dodatkowe wynagrodzenie roczne ,
3) w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o 200.000 zł dotacji dla Policealnej Szkoły – Centrum Nauki
i Biznesu,
4) w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 36.500 zł nakładów na wydatki majątkowe w RDD Nr 3,
5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszenie o kwotę 193.247 zł nakładów
na realizację programu „Okno na świat”,
6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie o kwotę 11.060 zł wydatków związanych
z utrzymaniem zieleni.
Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 458.070 zł.

III. W „Planie wydatków majątkowych na rok 2011” dokonuje się następujących zmian:
1) zwiększa się nakłady na zadanie pn. „Budowa kładki z ciągiem pieszo-rowerowym nad rzeką Długą w miejscowości Kobyłka i Zielonka” do kwoty 372.500zł,
2) wprowadza się nowe zadania:
- „Modernizacja drogi powiatowej Nr 4328W Strachówka-Zofinin” z kwotą 351.000 zł,
- „ Modernizacja drogi Klembów-Ostrówek” z kwotą 81.000 zł,
- „Modernizacja ul. Szpitalnej i Rychlińskiego w Ząbkach” z kwotę 67.900 zł,
3) wykreśla się zadania:
- „Plac zabaw dla wychowanków - przygotowanie terenu, zakup, transport i montaż elementów placu oraz bezpiecznej nawierzchni RDD nr 3” z kwotą 29.000 zł,
- „Przyłącze do sieci kanalizacyjnej - projekt i wykonanie instalacji RDD nr 3” z kwotą 7.500 zł.

IV. W załączniku Nr 1 pn.: Dotacje udzielone w 2011 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wprowadza się następujące zmiany:
a) dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych:
- dla Gminy Ząbki kwota 9.000 zł,
- dla Gminy Wołomin kwota 4.000 zł,
b) dotacja na zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu udzielone na podstawie
Uchwały Nr V-43/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego kwota 18.560 zł.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 04.07.2011 r., godz. 11.43
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 04.07.2011 r., godz. 11.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.07.2011 r., godz. 11.43Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3623 razy.