Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr IV-129/2011 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 6 czerwca 2011 r.

Uchwała Nr IV-129/2011
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 6 czerwca 2011


w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz rozdziału III Procedury szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji stanowiącej załącznik do Uchwały Nr III – 21 / 2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 stycznia 2011 r., Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1
1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi
i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.


§ 2
Konsultacje społeczne przeprowadza się w następujący sposób:
1) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa na stronie internetowej Powiatu www.powiat-wolominski.pl projektu dokumentu poddanego konsultacjom,
2) zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie projektu dokumentu poddanego konsultacjom.


§ 3
1. Konsultacje społeczne przeprowadza się w terminie od dnia 07.06.2011r. do dnia 13.06.2011r.
2. Miejscem przeprowadzenia konsultacji społecznych wyznacza się Starostwo Powiatowe
w Wołominie.

§ 4
Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.


§ 5
Wykonanie Uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Komunikacji.


§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 06.06.2011 r., godz. 16.59
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 06.06.2011 r., godz. 17.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.06.2011 r., godz. 17.00Katarzyna RutkowskaEdycja strony
06.06.2011 r., godz. 17.00Katarzyna RutkowskaEdycja strony
06.06.2011 r., godz. 16.59Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2606 razy.