Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie prosi o złożenie oferty na Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zmiany sposobu przeznaczenia części parteru budynku Zespołu Szkół przy ul. Legionów 85 Wołomin”

Termin składania ofert; 26.05.2011r. godzina 15:00
Starostwo Powiatu Wołomińskiego z siedzibą w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na; „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zmiany sposobu przeznaczenia części parteru budynku Zespołu Szkół przy ul. Legionów 85 Wołomin”
Miejsce składania ofert ; Kancelaria Starostwa w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3.

Termin składania ofert; 26.05.2011r. godzina 15:00

Termin otwarcia ofert; 26.05.2011r. godzina 15:30Do oferty należy dołączyć;

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Formularz oferty.
3. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1)
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24
(Załącznik Nr 2)
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 (Załącznik Nr3)

Dokumentacja, którą chce uzyskać Zamawiający od Wykonawcy po zrealizowaniu umowy:
• Inwentaryzacja parteru budynku szkoły o powierzchni około 520 m².
• Mapa do celów projektowych.
• Projekt budowlany i wykonawczy w tym 3 łazienek, 8 pokoi dla specjalistów typu logopeda ( 4 szt. + 1 wersja elektroniczna z możliwością edycji ).
• Projekt instalacji sanitarnej ( 4 szt. + 1 wersja elektroniczna z możliwością edycji ).
• Projekt instalacji elektrycznej ( 4 szt. + 1 wersja elektroniczna z możliwością edycji ).
• Instrukcja przeciwpożarowa.
• W ramach zagospodarowania działki wydzielenie: odrębne wejście, dojście do budynku, parking.
• Przedmiar robót ( 2 szt. + 1 wersja elektroniczna z możliwością edycji ).
• Kosztorys inwestorski ( 2 szt. + 1 wersja elektroniczna z możliwością edycji ).
• Specyfikacje techniczne wykonywania robót budowlanych ( 2 szt. ).
• Uzgodnienia projektu przez rzeczoznawców budowlanych.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 24.05.2011 r., godz. 09.55
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 02.06.2011 r., godz. 12.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.06.2011 r., godz. 12.41NieznanyZmiana przynależności strony
24.05.2011 r., godz. 10.12Katarzyna RutkowskaEdycja strony
24.05.2011 r., godz. 09.59Katarzyna RutkowskaEdycja strony
24.05.2011 r., godz. 09.55Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4903 razy.