Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VI-55/2011

w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
Uchwała Nr VI-55/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011


Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Do uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011 zmienionej:
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-85/2011 z dnia 24.03.2011 r.,
- uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego Nr V-44/2011 z dnia 28.03.2011 r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-106/2011 z dnia 12.04.2011 r.
wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu w wyniku, których zwiększa się
plan dochodów o kwotę 2.451.473 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 121.297.644 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu w wyniku, których zwiększa się
plan wydatków o kwotę 4.702.249 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 139.549.313 zł.


§ 3

1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu zgodnie z tabelą
Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2011”.
2. Treść § 2 uchwały, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1 Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 18.251.669 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych kredytów w wysokości 14.972.520 zł,
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 3.279.149 zł.
2.2 Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie 24.379.149 zł, z następujących tytułów:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 19.100.000 zł zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
b) wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 5.279.149 zł.
2.3 Ustala się rozchody budżetu Powiatu w kwocie 6.127.480 zł z następujących tytułów:
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3.327.480 zł,
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 600.000 zł,
c) wykupu obligacji w kwocie 2.200.000 zł
zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.
2.4 Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu
z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty 3.000.000 zł.
2.5 Ustala się limity zobowiązań:
a) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
w kwocie 14.972.520 zł,
b) na zaciągnięcie kredytów na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji
z lat ubiegłych w kwocie 4.127.480 zł.”


§ 4

Dokonuje się zmiany tabeli Nr 3 pn.: Plan wydatków majątkowych na rok 2011” do uchwały,
o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymują on brzmienie zgodnie z tabelą Nr 3
do niniejszej uchwały.


§ 5

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 pn. „Dotacje udzielone w 2011 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Paweł Solis


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 21.04.2011 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.04.2011 r., godz. 09.30
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.04.2011 r., godz. 09.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.04.2011 r., godz. 09.30Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 4687 razy.