Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Konsultacje społeczne - Termin zgłaszania uwag: 28.04.2011 r.

w sprawie:określenia „Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w Powiecie Wołomińskim”
Uchwała Nr IV-97/2011
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 5 kwietnia 2011r.w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie określenia „Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w Powiecie Wołomińskim”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz rozdziału III Procedury szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji stanowiącej załącznik do uchwały nr III-21/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 stycznia 2011 r., Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie określenia „Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w Powiecie Wołomińskim”.
2. Projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie określenia „Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w Powiecie Wołomińskim” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Konsultacje przeprowadza się w następujący sposób:
1) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa oraz na stronie internetowej Powiatu www.powiat-wolominski.pl projektu dokumentu poddanego konsultacjom,
2) zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie projektu dokumentu poddanego konsultacjom,
3) spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu,
4) konsultacje w ramach Zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi.

§ 3

1. Termin rozpoczęcia konsultacji: 06 kwietnia 2011 r.
2. Termin zakończenia konsultacji: 28 kwietnia 2011 r.
3. Miejsce przeprowadzenia konsultacji: Starostwo Powiatowe w Wołominie.

§ 4

Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie określenia „Trybu powoływania członków oraz organizacji
i trybu działania Zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy
z organizacjami pozarządowymi w Powiecie Wołomińskim” stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 05.04.2011 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 07.04.2011 r., godz. 14.53
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 21.11.2011 r., godz. 16.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.11.2011 r., godz. 16.41Katarzyna PazioEdycja strony
21.11.2011 r., godz. 16.25Katarzyna PazioZmiana przynależności strony
07.04.2011 r., godz. 14.53NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4311 razy.