Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Konsultacje społeczne - Termin zgłaszania uwag: 28.04.2011 r.

w sprawie: zmiany „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 – 2012”
Uchwała Nr IV-96/2011
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 5 kwietnia 2011w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 – 2012”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz rozdziału III Procedury szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji stanowiącej załącznik do uchwały nr III-21/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 stycznia 2011 r., Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organi-zacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 – 2012”.
2. Projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 – 2012” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Projekt tekstu jednolitego Programu współpracy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Konsultacje przeprowadza się w następujący sposób:
1) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa, na stronie internetowej Powiatu www.powiat-wolominski.pl projektu dokumentu poddanego konsultacjom,
2) zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie projektu dokumentu poddanego konsultacjom,
3) spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu,
4) konsultacje w ramach Zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi.

§ 3

1. Termin rozpoczęcia konsultacji: 06 kwietnia 2011 r.
2. Termin zakończenia konsultacji: 28 kwietnia 2011 r.
3. Miejsce przeprowadzenia konsultacji: Starostwo Powiatowe w Wołominie.

§ 4

Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 – 2012 ” stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 05.04.2011 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 07.04.2011 r., godz. 14.43
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 21.11.2011 r., godz. 16.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.11.2011 r., godz. 16.42Katarzyna PazioEdycja strony
21.11.2011 r., godz. 16.42Katarzyna PazioEdycja strony
21.11.2011 r., godz. 16.24Katarzyna PazioZmiana przynależności strony
08.04.2011 r., godz. 13.28NieznanyEdycja strony
07.04.2011 r., godz. 14.54NieznanyEdycja strony
07.04.2011 r., godz. 14.43NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4274 razy.