Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydzielenie klatki schodowej i dostosowanie jej do wymogów p-poż. w budynku domu Dziecka w Równem

Termin składania ofert: 07.04.2011 r. godz. 10.00
Zapytanie Ofertowe
Starostwo Powiatu Wołomińskiego z siedzibą w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 zwraca się
z prośbą o złożenie oferty na; „Wydzielenie klatki schodowej i dostosowanie jej
do wymogów p-poż. w budynku domu Dziecka w Równem”

Miejsce składania ofert ; Kancelaria Starostwa w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3.

Termin składania ofert; 07.04.2011r. godzina 1000

Termin otwarcia ofert; 07.04.2011r. godzina 1015


Do oferty należy dołączyć;

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Formularz oferty.
3. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1)
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24
(Załącznik Nr 2)
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 (Załącznik Nr3)
6. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera kosztorys ślepy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 01.04.2011 r., godz. 10.12
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 12.04.2011 r., godz. 13.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.04.2011 r., godz. 13.04NieznanyZmiana przynależności strony
04.04.2011 r., godz. 09.42NieznanyEdycja strony
01.04.2011 r., godz. 10.21NieznanyEdycja strony
01.04.2011 r., godz. 10.12NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 5072 razy.