Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr IV-70/2011 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 15.03.2011 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad udzielania dotacji celowych dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 5 ustawy Prawa ochrony środowiska.
Uchwała Nr IV-70/2011
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 15 marca 2011r.


w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad udzielania dotacji celowych dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 5 ustawy Prawa ochrony środowiska.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§1


Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały dotyczącej zasad udzielania dotacji celowych dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, w brzmieniu określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2


Terminy oraz miejsce przeprowadzania konsultacji określa "Harmonogram działań związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały dotyczącej zasad udzielania dotacji celowych dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska", stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§3


Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:
1) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa, na stronie internetowej Powiatu www.powiat-wolominski.pl
2) na tablicy ogłoszeń w Starostwie projektu dokumentu poddanego konsultacjom.


§4


Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 22 marca 2011 r.

§5


Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Wołomiński
Piotr Uściński

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 16.03.2011 r., godz. 09.57
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 16.03.2011 r., godz. 09.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.03.2011 r., godz. 09.57NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2524 razy.