Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr IV-29/2011

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2011 rok (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 16.04.2011r. Nr 58, poz. 1875)
Uchwała Nr IV-29/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 lutego 2011 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2011 rok


Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ,art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje ;

§ 1.


1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2011 w wysokości 118.743.661 zł,
z tego :
a) bieżące w kwocie 117.443.661 zł,
b) majątkowe w kwocie 1.300.000 zł.

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2011 w wysokości 134.744.554 zł
z tego :
a) bieżące w kwocie 110.229.907 zł,
b) majątkowe w kwocie 24.514.647 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały tabelami nr 2 i 3.

3. Ustala się kwotę wydatków budżetu powiatu przypadających do spłaty z tytułu poręczeń
i gwarancji udzielonych przez Powiat w wysokości 1.225.247 zł.

§ 2.


1.
Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 16.000.893 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych kredytów w wysokości 14.972.520 zł ,
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 1.028.373 zł.

2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 22.128.373 zł, z następujących tytułów:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 21.100.000 zł zgodnie z tabelą nr 4
do niniejszej uchwały,
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 1.028.373 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie 6.127.480 zł, z następujących tytułów:
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3.327.480 zł,
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 600.000 zł,
c) wykupu obligacji w kwocie 2.200.000 zł
zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu
z tytułu zaciąganych kredytów do kwoty 3.000.000 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań:
a) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
w kwocie 14.972.520 zł,
b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.127.480 zł.

§ 3.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 400.000 zł .
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 50.000 zł na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.Ustala się plan dochodów rachunku dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.


Wyodrębnia się w planie budżetu powiatu:
1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą
nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 7
do niniejszej uchwały.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie
z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do:
a) dokonywania przeniesień planu wydatków budżetu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej
w budżecie Powiatu,
b) dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w części dotyczącej zadań jednorocznych.

§ 8.Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) przekazanie upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wydatkach majątkowych,
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,
3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały,
4) przekazaniu upoważnień kierownikom jednostki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku 2012 do łącznej kwoty
5.000.000 zł.

§ 9.1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego i obowiązuje
od 1 stycznia 2011 roku.Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Paweł Solis


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 03.03.2011 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 04.03.2011 r., godz. 13.45
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 11.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 11.10Małgorzata JeznachEdycja strony
04.03.2011 r., godz. 13.49Małgorzata JeznachEdycja strony
04.03.2011 r., godz. 13.48Małgorzata JeznachEdycja strony
04.03.2011 r., godz. 13.45Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 5580 razy.