Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr III- 21/2011

w sprawie Procedury szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji(Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 15.03.2011r. Nr 36, poz. 1153)
Uchwała Nr III- 21/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie Procedury szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Uchwala się „Procedurę szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.Przewodniczący Rady Powiatu


Paweł Solis

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 17.02.2011 r., godz. 11.13
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 11.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 11.09Małgorzata JeznachEdycja strony
17.02.2011 r., godz. 11.13Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 5273 razy.