Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLVI - 350/10

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 28.12.2010r. Nr 218, poz. 7424) częściowo unieważniona Uchwałą Nr 280/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 października 2010r.
Uchwała Nr XLVI - 350/10
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 września 2010 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywaniaNa podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu wołomińskiego oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla:
1) niepublicznych szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym specjalnych
i z oddziałami integracyjnymi, które funkcjonują na terenie powiatu wołomińskiego,
2) niepublicznych placówek oświatowych, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy
o systemie oświaty, w tym internatów niepublicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, które funkcjonują na terenie powiatu wołomińskiego.


§ 2

1. Dotacja, udzielana jest na wniosek organu prowadzącego szkołę/placówkę, złożony
do Starostwa Powiatowego w Wołominie w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym dotacja zostanie udzielona.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1) nazwę i adres organu prowadzącego szkołę/placówkę,
2) nazwę i adres szkoły/placówki,
3) typ i rodzaj szkoły/placówki oraz formę kształcenia,
4) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie szkoły/placówki do ewidencji szkół
i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Wołomińskiego,
5) numer i datę wydania decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej,
6) planowaną liczbę uczniów w roku, którego dotyczy wniosek o udzielenie dotacji,
7) nazwę i numer rachunku bankowego szkoły/placówki, na który ma być przekazana dotacja.
3. Zmiany w zakresie informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 7, podlegają zgłoszeniu do Starostwa Powiatowego w Wołominie, niezwłocznie po ich zaistnieniu.
4. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do uchwały.


§ 3

1. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat wołomiński.
2. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizuje
się obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu powiatu w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie powiatu wołomińskiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku, gdy powiat wołomiński nie prowadzi tego typu i rodzaju szkół publicznych, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat, prowadzący takie szkoły.
3. Placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu wołomińskiego w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat wołomiński.
4. Ośrodki umożliwiające realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat wołomiński.
5. Niepubliczne poradnie psychologiczne, które zgodnie z art. 71b ust. 2 ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację na każde dziecko z budżetu powiatu wołomińskiego w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat wołomiński.


§ 4

1. Dotacje przekazywane są w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkół/placówek, o których mowa w § 1, w kwocie stanowiącej iloczyn liczby uczniów/wychowanków i podstawy obliczania dotacji określonej w § 3.
2. Organy prowadzące szkoły/placówki składają w Starostwie Powiatowym w Wołominie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informację o faktycznej liczbie uczniów
/wychowanków, ustaloną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.
3. Dotacja jest przekazywana na rachunek bankowy szkoły/placówki wskazany przez organ prowadzący szkołę/placówkę we wniosku o udzielenie dotacji. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego organ prowadzący szkołę/placówkę jest obowiązany powiadomić o tym fakcie Starostwo Powiatowe w Wołominie stosownym pismem.
4.Unieważniony Uchwałą Nr 280/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, z dnia 27 października 2010r.
5. Unieważniony Uchwałą Nr 280/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, z dnia 27 października 2010r.§ 5

1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu w terminie do 15 stycznia roku następnego, po roku w którym udzielono dotacji.
2. W przypadku zakończenia działalności szkoły/placówki, rozliczenie wykorzystania dotacji następuje w terminie 15 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji.
3. Rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 1, i ust. 2 powinno zawierać :
1) nazwę i adres organu prowadzącego szkołę/placówkę,
2) nazwę i adres dotowanej szkoły/placówki,
3) okres rozliczenia dotacji,
4) otrzymaną i wykorzystaną kwotę dotacji w okresie sprawozdawczym,
5) liczbę uczniów/wychowanków w okresie sprawozdawczym,
6) Unieważniony Uchwałą Nr 280/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, z dnia 27 października 2010r.

4. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
5. Unieważniony Uchwałą Nr 280/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, z dnia 27 października 2010r.


§ 6

Unieważniony Uchwałą Nr 280/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, z dnia 27 października 2010r.


§ 7

1. Zarządowi Powiatu Wołomińskiego przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z celem, na który została udzielona, stosownie
do przepisów art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty, zwanej dalej kontrolą, oraz:
1) zgodności danych wykazanych we wniosku o udzielenie dotacji - na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania,
2) zgodności złożonego rozliczenia dotacji, o którym mowa w § 5, z dokumentacją organizacyjną i finansową szkoły/placówki.
2. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że dotacja została:
1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
2) pobrana nienależnie,
3) pobrana w nadmiernej wysokości,
podlega ona zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.


§ 8

1. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Starostwa Powiatowego w Wołominie
na podstawie imiennego upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego.
2. Upoważnienie zawiera:
1) imię i nazwisko upoważnionej/ych osób,
2) nazwę kontrolowanej szkoły/placówki,
3) zakres przedmiotowy kontroli,
4) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli.

3. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie kontrolowanej szkoły/placówki
w dniach i godzinach jej funkcjonowania oraz w obecności pracowników tej szkoły/placówki.
4. Unieważniony Uchwałą Nr 280/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, z dnia 27 października 2010r.
5. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się organ prowadzący szkołę/placówkę co najmniej 3 dni przed terminem kontroli wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli oraz terminie i miejscu jej przeprowadzenia.


§ 9

1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanej szkoły/placówki. Każda strona protokołu jest parafowana przez podpisujących protokół.
2. Kontrolowanemu, przed podpisaniem protokołu, przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu w formie pisemnej, w terminie 7 dni od otrzymania protokołu kontroli.
3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę możliwości podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń, zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.
4. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje pisemnie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Kontrolowany podpisuje protokół w terminie 7 dni od otrzymania stanowiska kontrolującego.
5. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień przez kontrolowanego, kontrolujący odnotowuje ten fakt w protokole kontroli.
6. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.
7. Unieważniony Uchwałą Nr 280/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, z dnia 27 października 2010r.
8. Unieważniony Uchwałą Nr 280/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, z dnia 27 października 2010r.
9. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do uchwały.


§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 11

Traci moc uchwała Nr IX-67/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 września 2003r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym.


§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego


Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Edward Olszowy, data: 04.10.2010 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 07.10.2010 r., godz. 12.59
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 11.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 11.05Małgorzata JeznachEdycja strony
16.12.2010 r., godz. 15.20Małgorzata JeznachEdycja strony
16.12.2010 r., godz. 13.28Małgorzata JeznachEdycja strony
07.10.2010 r., godz. 13.00Małgorzata JeznachEdycja strony
07.10.2010 r., godz. 12.59Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 5900 razy.