Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLV – 341/10

w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wołomińskiego (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 15.11.2010r. Nr 191, poz. 5211)
Uchwała Nr XLV – 341/10
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 31 sierpnia 2010r.

w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wołomińskiego


Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.13 pkt 2 i art. 16 ust 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t.j. Dz. U. z 2010 Nr 17 poz. 95 ) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W Statucie Powiatu Wołomińskiego przyjętym uchwałą Nr XXXIV-247/02 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 kwietnia 2002r. w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatu Wołomińskiego (Dz. Urz Woj. Maz. 2002r. Nr 144, poz. 3193) ze zmianami wynikającymi z:
- uchwały II-18/02 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 3 grudnia 2002r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Wołomińskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003r. Nr 24, poz. 684);
- uchwały Nr XV-188/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia zmian Statutu Powiatu Wołomińskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004r. Nr 145, poz. 3673);
- uchwały Nr XXII-185/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 stycznia 2005r.
w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Wołomińskiego (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2005r. Nr 52, poz. 1288);
- uchwały Nr XXXVI-294/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 czerwca 2006r.
w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Wołomińskiego (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2006r. Nr 148, poz. 4944);
- uchwały Nr III-20/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Wołomińskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007r. Nr 10, poz. 173);
- uchwały Nr V-31/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wołomińskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007r. Nr 54, poz. 1167)
(t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007r. Nr 170, poz. 4623)
wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 tiret 7 i 8 otrzymują brzmienie:
„ – o staroście – należy przez to rozumieć Starostę Wołomińskiego,
- o starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Wołominie”

2) § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Z głosowania imiennego i tajnego komisja skrutacyjna sporządza protokół, do którego dołącza karty do głosowania. Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu sesji.”

3) § 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący rady z wyłączeniem komisji rewizyjnej której pierwsze posiedzenie zwołuje jej przewodniczący. ”

4) w § 38 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Starosta na wniosek przewodniczącego komisji złożony co najmniej na trzy dni przed posiedzeniem komisji wydeleguje odpowiedniego pracownika starostwa do udziału w pracy komisji we wskazanym zakresie.”

5) w § 39 ust. 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
„kieruje obradami komisji, odpowiada za ich protokołowanie oraz prowadzenie rejestru stanowisk komisji w sprawie projektów uchwał znajdujących się w porządku obrad Rady Powiatu”.

6) 1. § 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych przewodniczący komisji rewizyjnej wyznacza zespół kontrolny składający się z co najmniej 3 członków komisji wskazując jednocześnie kierownika zespołu. Przewodniczący komisji udziela członkom zespołu pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli określając w nim zakres kontroli.

2. po ust. 4 w § 43 dodaje się ust 5 w brzmieniu:
„Zespoły kontrolne odbywają posiedzenia na zasadach ogólnie obowiązujących komisje stałe rady z zastosowaniem odpowiednio § 39 ust. 1 pkt. 1 – 4”.

7) § 51 otrzymuje brzmienie:
„ Obsługę techniczno-kancelaryjną rady i komisji sprawuje Biuro Rady.”

8) § 63 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Sprawozdanie finansowe (bilans z wykonania budżetu) wraz z opinią biegłego rewidenta zarząd przedstawia radzie w terminie do 31 maja roku następnego.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu wołomińskiego zarząd przedstawia radzie i regionalnej izbie obrachunkowej do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.
3. Sprawozdanie o których mowa w ust. 2 powinno zawierać :
a) część opisową, w której zawarte jest wyjaśnienie poziomu kształtowania
się wykonywanych kwot budżetowych i wskazanie sposobu wykonywania budżetu,
b) część tabelaryczną zawierającą zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej,
c) wykaz jednostek, w których funkcjonują wyodrębnione rachunki dochodów łącznie
z zestawieniem wykonywanych dochodów i wydatków,
d) zestawieniem zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z budżetu Unii Europejskiej, z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu oraz innych źródeł zagranicznych
nie podlegających zwrotowi,
e) informację o stopniu zaawansowania programów wieloletnich,
f) informację o stanie mienia.
4. W terminie do 31 marca następującego po roku budżetowym zarząd przedstawia radzie sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych powiatowych osób prawnych.
5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4 składają się :
a) z części opisowej przedstawiającej wypełnianie nałożonych na jednostkę zadań,
b) części tabelarycznej przedstawiającej wykonanie planu finansowego, stan należności
i zobowiązań, w tym wymagalnych.
6. Jednostki organizacyjne powiatu nie posiadające osobowości prawnej przekładają zarządowi sprawozdanie z działalności oraz z wykonania planów finansowych w terminie
do 10 lutego następującego po roku budżetowym.
7. Zarząd powiatu przekazuje do rady sprawozdania jednostek o których mowa w ust. 6 celem zapoznania się w terminie do 28 lutego roku następującego po roku budżetowym.”

9) § 64 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczący Rady po otrzymaniu od Zarządu Powiatu:
a) Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,
b) Sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych osób prawnych,
c) Informacji o stanie mienia,
d) Sprawozdania finansowego (bilans budżetu) wraz z opinią biegłego,
e) Opinii regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
niezwłocznie przekazuje je komisji rewizyjnej i pozostałym komisjom rady.

2. Komisja rewizyjna po rozpatrzeniu dokumentów wymienionych w ust 1
a) opiniuje wykonanie budżetu,
b) występuje do Rady Powiatu z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielanie zarządowi absolutorium
Ostateczny termin przekazania opinii i wniosku upływa 15 czerwca roku następującego
po roku budżetowym.
3. Przewodniczący rady niezwłocznie przesyła opinię i wniosek o którym mowa w ust 2
do regionalnej izby obrachunkowej”.

10) § 65 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Powiatu rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe powiatu wraz
ze sprawozdaniem z wykonania w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.
2. Rada powiatu po zapoznaniu się z wnioskiem komisji rewizyjnej oraz dokumentami wymienionymi w § 64 ust.1
3. Uchwałę w sprawie absolutorium Rada Powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady”.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa MazowieckiegoPrzewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego


Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Edward Olszowy, data: 01.09.2010 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 09.09.2010 r., godz. 13.54
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 11.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 11.02Małgorzata JeznachEdycja strony
09.09.2010 r., godz. 13.54Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 4776 razy.