Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Rejestr uchwał: Kadencja 2018 - 2023, 2020 rok

LP. Nr uchwały Opis uchwały
1 UCHWAŁA NR XVI-182/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
2 UCHWAŁA NR XVI-183/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie powiatu wołomińskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
3 UCHWAŁA NR XVI-184/2020 w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umowy najmu części dachu budynku głównego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie dla Gminy Wołomin z przeznaczeniem na radiową sieć szerokopasmową
4 UCHWAŁA NR XVI-185/2020 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
5 UCHWAŁA NR XVI-186/2020 w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
6 UCHWAŁA NR XVI-187/2020 zmieniająca Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
7 UCHWAŁA NR XVII-188/2020 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku
8 UCHWAŁA NR XVII-189/2020 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie polityki prorodzinnej
9 UCHWAŁA NR XVII-190/2020 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie polityki prorodzinnej
10 UCHWAŁA NR XVII-191/2020 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie polityki prorodzinnej
11 UCHWAŁA NR XVII-192/2020 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Tłuszcz w zakresie polityki prorodzinnej
12 UCHWAŁA NR XVII-193/2020 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Ząbki w zakresie polityki prorodzinnej
13 UCHWAŁA NR XVII-194/2020 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka w zakresie polityki prorodzinnej
14 UCHWAŁA NR XVII-195/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielonka na prowadzenie Klubu Osób Niepełnosprawnych „Muminki”
15 UCHWAŁA NR XVII-196/2020 zmieniająca Uchwałę Nr XII-127/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Wołomiński do projektu konkursowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zwanego projektem ASI
16 UCHWAŁA NR XVII-197/2020 w sprawie utworzenia filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce z siedzibą w Ząbkach i określenia jej zakresu działania
17 UCHWAŁA NR XVII-198/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
18 UCHWAŁA NR XVII-199/2020 zmieniająca Uchwałę Nr XV-176/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2035
19 UCHWAŁA NR XVII-200/2020 zmieniająca Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
20 UCHWAŁA NR XVII-201/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Jadów w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Jadów zadania publicznego w zakresie oświaty
21 UCHWAŁA NR XVII-202/2020 w sprawie przekazania skargi Staroście Wołomińskiemu
22 UCHWAŁA NR XVIII-203/2020 w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2020 roku
23 UCHWAŁA NR XVIII-204/2020 w sprawie przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu rocznej informacji z realizacji w 2019 roku „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powicie Wołomińskim na lata 2016-2021”
24 UCHWAŁA NR XVIII-205/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII-195/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielonka na prowadzenie Klubu Osób Niepełnosprawnych „Muminki”
25 UCHWAŁA NR XVIII-206/2020 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach
26 UCHWAŁA NR XVIII-207/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego
27 UCHWAŁA NR XVIII-208/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości
28 UCHWAŁA NR XVIII-209/2020 zmieniająca Uchwałę Nr XV-176/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2035
29 UCHWAŁA NR XVIII-210/2020 zmieniająca Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
30 UCHWAŁA NR XIX-211/2020 w sprawie przyjęcia Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami, radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
31 UCHWAŁA NR XIX-212/2020 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
32 UCHWAŁA NR XIX-213/2020 zmieniająca Uchwałę Nr XV-176/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2035
33 UCHWAŁA NR XIX-214/2020 zmieniająca Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
34 UCHWAŁA NR XIX-215/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
35 UCHWAŁA NR XIX-216/2020 w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady Powiatu Wołomińskiego popierającego inicjatywę samorządów powiatu wołomińskiego w sprawie nadania drodze ekspresowej S8 na terenie powiatu wołomińskiego nazwy „Aleja Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r.”
36 UCHWAŁA NR XX-217/2020 w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
37 UCHWAŁA NR XX-218/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania z zakresu dróg publicznych dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki
38 UCHWAŁA NR XX-219/2020 w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej nr 4338W ul. Wojska Polskiego
39 UCHWAŁA NR XX-220/2020 zmieniająca Uchwałę Nr XV-176/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2035
40 UCHWAŁA NR XX-221/2020 zmieniająca Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
41 UCHWAŁA NR XXI-222/2020 zmieniająca Statut Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie
42 UCHWAŁA NR XXI-223/2020 zmieniająca Statut Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu
43 UCHWAŁA NR XXI-224/2020 zmieniająca nazwę samorządowej instytucji kultury – Powiatowego Centrum Kultury Dziedzictwa i Twórczości i nadania statutu
44 UCHWAŁA NR XXI-225/2020 w sprawie przyjęcia przez Powiat Wołomiński do realizacji w 2020 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu Cmentarza Poległych w Bitwie Warszawskiej 1920 położonego w miejscowości Ossów
45 UCHWAŁA NR XXI-226/2020 zmieniająca Uchwałę Nr XV-176/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2035
46 UCHWAŁA NR XXI-227/2020 zmieniająca Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
47 UCHWAŁA NR XXII-228/2020 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego wotum zaufania
48 UCHWAŁA NR XXII-229/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Powiatu Wołomińskiego za rok 2019
49 UCHWAŁA NR XXII-230/2020 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019
50 UCHWAŁA NR XXII-231/2020 w sprawie przystąpienia do programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa i realizacji inwestycji pn.: „Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego ul. Poprzeczna 18 05-230 Kobyłka” finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Opieka wytchnieniowa”
51 UCHWAŁA NR XXII-232/2020 w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
52 UCHWAŁA NR XXII-233/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowym najemcą
53 UCHWAŁA NR XXII-234/2020 w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
54 UCHWAŁA NR XXII-235/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego
55 UCHWAŁA NR XXII-236/2020 zmieniająca Uchwałę Nr XV –176/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020 – 2035
56 UCHWAŁA NR XXII-237/2020 zmieniająca Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
57 UCHWAŁA NR XXII-238/2020 w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Wołomińskiego
58 UCHWAŁA NR XXII-239/2020 w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Wołomińskiego
59 UCHWAŁA NR XXIII-240/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
60 UCHWAŁA NR XXIII-241/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
61 UCHWAŁA NR XXIII-242/2020 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wicestarosty Wołomińskiego
62 UCHWAŁA NR XXIII-243/2020 w sprawie wyboru Wicestarosty Wołomińskiego
63 UCHWAŁA NR XXIII-244/2020 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego
64 UCHWAŁA NR XXIII-245/2020 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego
65 UCHWAŁA NR XXIV-246/2020 w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Powiecie Wołomińskim w Urlach
66 UCHWAŁA NR XXIV-247/2020 w sprawie ustalenia Planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu wołomińskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące
67 UCHWAŁA NR XXIV-248/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych” oraz nadania jej statutu
68 UCHWAŁA NR XXIV-249/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
69 UCHWAŁA NR XXIV-250/2020 zmieniająca Uchwałę Nr XV –176/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020 – 2035
70 UCHWAŁA NR XXIV-251/2020 zmieniająca Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
71 UCHWAŁA NR XXIV-252/2020 zmieniająca Uchwałę Nr I-7/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego, ustalenia jej składu oraz powołania Przewodniczącego
72 UCHWAŁA NR XXIV-253/2020 zmieniająca Uchwałę Nr I-8/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Wołomińskiego, ustalenia jej składu oraz powołania Przewodniczącego
73 UCHWAŁA NR XXIV-254/2020 zmieniająca Uchwałę Nr I-10/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków komisji stałych Komisji Rady Powiatu Wołomińskiego oraz ustalenia ich składu
74 UCHWAŁA NR XXVI-255/2020 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grantowego „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Powiecie Wołomińskim w Urlach
75 UCHWAŁA NR XXVI-256/2020 zmieniająca uchwałę nr XVIII-203/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznawanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2020 roku
76 UCHWAŁA NR XXVI-257/2020 w sprawie Programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl
77 UCHWAŁA NR XXVI-258/2020 w sprawie obowiązujących w 2021 roku, wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu wołomińskiego
78 UCHWAŁA NR XXVI-259/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego
79 UCHWAŁA NR XXVI-260/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego
80 UCHWAŁA NR XXVI-261/2020 zmieniająca Uchwałę Nr XV –176/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020 – 2035
81 UCHWAŁA NR XXVI-262/2020 zmieniająca Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
82 UCHWAŁA NR XXVI-263/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej inwestycji budowy w ul. Polnej (droga powiatowa 4304W) w miejscowości Cegielnia
83 UCHWAŁA NR XXVI-264/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia przez Radę Powiatu Wołomińskiego uchwały intencyjnej
84 UCHWAŁA NR XXVI-265/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
85 UCHWAŁA NR XXVI-266/2020 zmieniająca Uchwałę Nr I-7/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego, ustalenia jej składu oraz powołania Przewodniczącego
86 UCHWAŁA NR XXVI-267/2020 zmieniająca Uchwałę Nr I-8/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Wołomińskiego, ustalenia jej składu oraz powołania Przewodniczącego
87 UCHWAŁA NR XXVI-268/2020 zmieniająca Uchwałę Nr I-10/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków komisji stałych Komisji Rady Powiatu Wołomińskiego oraz ustalenia ich składu
88 UCHWAŁA NR XXVII-269/2020 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”
89 UCHWAŁA NR XXVII-270/2020 zmieniająca uchwałę Nr XVIII-203/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2020 roku, zmienioną uchwała Nr XXVI-256/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 października 2020r.
90 UCHWAŁA NR XXVII-271/2020 w sprawie stypendium przyznawanego studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo
91 UCHWAŁA NR XXVII-272/2020 zmieniająca Uchwałę Nr XV –176/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020 – 2035
92 UCHWAŁA NR XXVII-273/2020 zmieniająca Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
93 UCHWALA NR XXVII-274/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
94 UCHWAŁA NR XXVII-275/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
95 UCHWAŁA NR XXVIII-276/2020 zmieniająca Uchwałę Nr XIX-211/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami, radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
96 UCHWALA NR XXVIII-277/2020 zmieniająca uchwałę Nr XVIII-203/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2020 roku, zmienioną uchwała Nr XXVI-256/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 października 2020r oraz uchwałą Nr XXVII-270/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 listopada 2020 r.
97 UCHWAŁA NR XXVIII-278/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl
98 UCHWAŁA NR XXVIII-279/2020 w sprawie przyjęcia deklaracji w sprawie obchodów 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida i ogłoszenia roku 2021 Rokiem Powiatowych Obchodów 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida
99 UCHWAŁA NR XXVIII-280/2020 w sprawie ustalenia obowiązujących w 2021 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
100 UCHWAŁA NR XXVIII-281/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Wołomiński umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w roku 2021
101 UCHWAŁA NR XXVIII-282/2020 w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej organizowanym przez Powiat Wołomiński
102 UCHWAŁA NR XXVIII-283/2020 zmieniająca uchwałę Nr XXXIX-453/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wołomiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
103 UCHWAŁA NR XXVIII-284/2020 w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
104 UCHWAŁA NR XXVIII-285/2020 zmieniająca Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
105 UCHWAŁA NR XXVIII-286/2020 zmieniająca Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
106 UCHWAŁA NR XXVIII-287/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2035
107 UCHWAŁA NR XXVIII-288/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok
108 UCHWAŁA NR XXVIII-289/2020 w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok


Strona oglądana: 1568 razy.