Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XL-304/10

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010 (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 22.06.2010r. Nr 123, poz. 2708)
Uchwała Nr XL-304/10
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 lutego 2010 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2009 Nr 157, poz. 1240) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§ 1


Do uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2010 zmienionej Uchwałą
Nr XXXIX-298/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.01.2010 r. wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 310.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 120.606.291 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.587.023 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
Plan wydatków po zmianach wyniesie 141.760.314 zł.


§ 3

Treść § 2 ust. 1 i 2 uchwały, o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:
„ § 2.1 Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 21.154.023 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 19.667.000 zł
b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 210.000 zł
c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.277.023 zł

2.2 Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 28.903.523 zł z następujących tytułów:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 27.416.500 zł
b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 210.000 zł
c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.277.023 zł


§ 4

W § 7 uchwały, o której mowa w § 1 skreśla się ust 1.


§ 5

Dokonuje się zmian załączników do uchwały o której mowa w § 1 w ten sposób że:
1. Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. do uchwały XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 4 Dotacje udzielone w 2010 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do uchwały XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 9a Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6


1.Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego.Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 01.03.2010 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 25.03.2010 r., godz. 11.55
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 10.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 10.52Małgorzata JeznachEdycja strony
13.09.2010 r., godz. 09.45Magdalena RudnikEdycja strony
25.03.2010 r., godz. 11.55Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4312 razy.