Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy geodeta / kartograf w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Termin składania ofert do dnia 8 marca 2019 r.
WOK.2110.6.2019

STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:


1. Komórka organizacyjna Urzędu: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
2. Stanowisko: geodeta/kartograf
3. Wymiar etatu: pełny etat
4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
1) Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie: wyższe/średnie geodezyjne lub kierunek pokrewny
b) Doświadczenie zawodowe: mile widziane doświadczenie zawodowe
c) Wiedza: z zakresu prawa geodezyjnego
d) Inne umiejętności: znajomość obsługi programu Geo-Map
2) Wymagania dodatkowe:
a) Wykształcenie: preferowane wyższe II stopnia w dziedziny geodezji lub kierunków pokrewnych
b) Doświadczenie zawodowe: roczne doświadczenie związane z kompletowaniem opracowań geodezyjnych i/lub aktualizowaniem treści mapy zasadniczej
c) Wiedza: jak wyżej
d) Inne umiejętności: znajomość obsługi programów pakietu Office

5. Główne obowiązki na stanowisku:
obsługa procesu geodezyjnego uzgadniania dokumentacji projektowej (rejestracja wniosków, aktualizacja mapy zasadniczej, wystawianie Dokumentu Obliczania Opłaty, obsługa narad Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, archiwizowanie dokumentacji w zakresie działania wydziału.
6. Inne informacje:
1) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze był wyższy niż 6 %
2) Warunki pracy:
a) pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób z niewielkim stopniem niepełnosprawności,
b) praca poza siedzibą głównego budynku, praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,
praca na piętrze, obsługa klienta.
c) pracodawca zapewnia swoim pracownikom:
- atrakcyjny pakiet socjalny.
7. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy (dokument do pobrania);
2) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopię dyplomu lub zaświadczenie o stanie odbytych
studiów, kserokopię świadectwa szkolnego);
3) kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy) potwierdzające
wymagany staż pracy;
4) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach i uprawnieniach;
5) oświadczenie kandydatów (dokument do pobrania).
8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zapieczętowanej kopercie w terminie do dnia
08.03.2019 r. do godz. 16.00 z dopiskiem:
Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy geodeta/kartograf w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Aplikację należy złożyć w siedzibie Starostwa przy ul. Prądzyńskiego 3 (kancelaria ogólna – parter pok. nr 104) lub przesłać pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin. W przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego oferty można przekazać na adres skrytki: /spwolomin/skrytka. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Kandydatów, spełniających wymogi formalne informuje się mailowo lub telefonicznie (w przypadku braku adresu e-mail) o terminie, czasie i miejscu przeprowadzania kolejnego etapu naboru.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiat-wolominski.pl) zakładka wolne stanowiska pracy oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.
Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”
9. Dane osobowe kandydatów:
1) będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46//WE;
2) nie będą udostępniane innym odbiorcom;
3) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji.
10. Kandydatom przysługuje prawo żądania:
1) dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych
w przepisach regulujących ochronę danych osobowych), ograniczenia ich przetwarzania;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych –
na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński Adam Lubiak, data: 19.02.2019 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 20.02.2019 r., godz. 10.06
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 20.02.2019 r., godz. 10.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2019 r., godz. 10.06Magdalena RudnikEdycja strony
20.02.2019 r., godz. 10.06Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 1437 razy.