Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty na wycinkę dwóch drzew (jesionu i dębu)

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria lub ul. Powstańców 8/10, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 09.11.2016 r., godz. 11.00
ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający
Zamawiającym jest: Powiat Wołomiński
Adres: ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

2. Numer postępowania
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
SPW.273.245.2016
Oferenci we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

III. Opis przedmiotu zamówienia
Wycinka dwóch drzew (jesionu i dębu) z działki nr ew. 76/6, obręb 36, przy ul. Osiedlowej i jednego drzewa (dębu) z działki nr ew. 97/4, obręb 38, przy ul. Nadarzyn położonych w Kobyłce.


IV. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: Prace będą wykonane i odebrane w terminie 3 tygodni od dnia podpisania umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu
1. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w zamówieniu działalności, czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie i dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

VI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty złożone w oryginale lub w poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii:
a) Oferta, zgodna w treści z załączonym formularzem Nr 1
Oferta musi zawierać oświadczenie wykonawcy, wskazujące te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także nazwy (firmy) proponowanych podwykonawców.
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodne w treści z załączonym formularzem – załącznik Nr 2.
c) Oświadczenie o spełnieniu warunków (załącznik nr 3)
d) Zaakceptowane istotne postanowienia umowy (załącznik nr 4)
e) dokument potwierdzający posiadane uprawnienia do wykonania zamówienia
f) dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności gospodarczej
2. Kopie dokumentów muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę bądź przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
3. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2003 r., Nr 153, poz. 1503), które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania, winny być załączone na końcu oferty w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania„ z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:
Starostwo Powiatowe w Wołominie
ul. Powstańców 8/10, 05-200 Wołomin

2. Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest: Wydział Gospodarki Nieruchomościami – Michał Wysocki tel. (22) 787–30–10 wew. 104
e-mail: wgn@powiat-wolominski.pl

VIII. Opis przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
2) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
3) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
4) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki.
6) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria lub ul. Powstańców 8/10, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia 09.11.2016 r., godz. 11.00

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: j.w

Oznakowanie oferty następujące:
- dane oferenta (nazwa, siedziba)
Wycinka dwóch drzew (jesionu i dębu) z działki nr ew. 76/6, obręb 36, przy ul. Osiedlowej i jednego drzewa (dębu) z działki nr ew. 97/4, obręb 38, przy ul. Nadarzyn położonych w Kobyłce.

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego
Starostwo Powiatowe w Wołominie
05 – 200 Wołomin, ul. Powstańców 8/10

Dnia 09.11.2016 r., godz. 13.00


5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

X. Kryteria oceny oferty
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów
Cena ofertowa – 100%

XI. Informacja dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie. Wykonawca, którego ofertę wybrano zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

XII. Załączniki
1. Oferta.
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków
4. Istotne postanowienia umowy.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 27.10.2016 r., godz. 14.38
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 27.10.2016 r., godz. 14.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.10.2016 r., godz. 14.38Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 3337 razy.