Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za 2016 rok.

Wydział Finansowy, termin składania ofert do dnia 04.11.2016 r. do godz. 15:00
Dodano odpowiedzi na pytania 17.10.2016 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza Państwa do złożenia ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za 2016 rok.


Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Jednostki Samorządu
Terytorialnego za 2016 rok wraz z dostarczeniem:
- pisemnej opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego (w czterech egzemplarzach)
- pisemnego raportu z przebiegu badania sprawozdania finansowego (w czterech egzemplarzach)
- ostateczny termin wykonania badania: 10 maj 2017 rok, ostateczny termin oddania raportu
15 maj 2017 r.
- oferty na badanie sprawozdania finansowego jednostki należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie „oferta na badanie sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego”

Kod CPV: 79.21.21.00.04

Kryteria oceny ofert:
1. cena 75%, 20% doświadczenie, 5% termin przeprowadzenia badania
2. Ocena zamówienia , dokonana zostanie według następującego wzoru:

Wartość oferty o najniższej cenie
_____________________________________________________ x 75%
Wartość oferty badanejDoświadczenie (maksymalna ilość badanych j.s.t.)
_______________________________________________ x 20%
Doświadczenie (maksymalna ilość badanych j.s.t.) oferty badanej

Termin przeprowadzenia badania
_______________________________________________ x 5%
Termin przeprowadzenia badania oferty badanej

Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:
Badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 268 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r, i ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1047)
1. Badanie ma być przeprowadzone do 10 maja 2017 roku, ze względu na termin oddania opinii i raportu odstępujemy od badania bilansu skonsolidowanego,
2. W razie konieczności uczestnictwo w posiedzeniach komisji Rady Powiatu w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
3. W razie konieczności obecność na sesji Rady Powiatu, na której zostanie zatwierdzone sprawozdanie finansowe za 2016 rok, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji ( czerwiec 2017 r),
4. Badanie zostanie przeprowadzone w siedzibie jednostki,
5. Sprawozdanie finansowe Jednostki Samorządu Terytorialnego składa się z:
- bilansu z wykonania budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego,
- łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- łącznego rachunku zysku i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- łącznego zestawienia zmian funduszu obejmującego dane wynikające ze zmian funduszu samorządowych jednostek budżetowych,
6. liczba jednostek samorządowych: 30, w tym 3 osoby prawne (jednostki nie podlegają w/w badaniu),Warunki jakim powinna odpowiadać oferta:
- informację o ofercie, w tym o formie prowadzenia przez niego działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
- oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu,
- cena za badanie sprawozdania finansowego oraz za sporządzenie pisemnej opinii
o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania,
- wskazanie terminu badania sprawozdania.

Warunki płatności:
Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego, wykonanego przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez obie strony. Zapłata należności nastąpi po wykonaniu zamówienia, na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury
do siedziby zamawiającego

Miejsce i termin złożenia formularza ofertowego:
Formularz ofertowy należy przesłać pisemnie na adres zamawiającego do
4 listopada 2016 roku do godz.15°°.
Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje zamawiającego
do skorzystania z przedstawionej propozycji.


Osoby uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:
Jadwiga Tomasiewicz, Marzena Walczyk – Wydział Finansowy, Tel. 22 776-45-72
pokój nr 2
Załączniki do zapytania:.
- wzór formularza ofertowego załącznik nr 1 do oferty
- istotne postanowienia umowy załącznik nr 2 do oferty
- oświadczenie załącznik nr 3 do oferty
- informacja ogólna o Powiecie załącznik nr 4 do oferty


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 12.10.2016 r., godz. 13.51
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 17.10.2016 r., godz. 11.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.10.2016 r., godz. 11.22NieznanyEdycja strony
17.10.2016 r., godz. 11.21NieznanyEdycja strony
12.10.2016 r., godz. 13.56NieznanyEdycja strony
12.10.2016 r., godz. 13.51NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 3553 razy.