Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:dokonanie analizy stanu prawnego nieruchomości i wykonania opracowania wraz z wykazem synchronizacyjnym w celu uregulowania stanu prawnego nieru

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:
dokonanie analizy stanu prawnego nieruchomości i wykonania opracowania wraz z wykazem synchronizacyjnym w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości o powierzchni 5 306 m² stanowiącej własność Skarbu Państwa na podstawie postanowienia Sądu Powiatowego w Wołominie o zniesieniu współwłasności z dnia 28 lutego 1970 r. pochodzącej z księgi wieczystej nr WA1W/00015965/2 (dawny nr 9644).


Miejsce składania ofert :
Kancelaria Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Powstańców 8/10.

Termin składania ofert:
08 lipiec 2016 r. godzina 12.00

Termin otwarcia ofert:
08 lipiec 2016 r. godzina 13.00


Do oferty należy dołączyć:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

2. Formularz oferty (Załącznik Nr 1).

3. Akceptację istotnych postanowień umowy poprzez złożenie stosownego podpisu (Załącznik Nr 2).

4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych. (Załącznik Nr 3)

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w art. 22 Prawa zamówień publicznych.
(Załącznik Nr 4)

6. Kopię uprawnień zawodowych w zakresie prac geodezyjnych (wymagana wersja poświadczona za zgodność z oryginałem).

Informacji w przedmiotowym zakresie udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Powstańców 8/10, Wołomin tel. (022) 787 30 10 wew. 103

Zapraszamy do składania ofert


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 24.06.2016 r., godz. 14.01
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 24.06.2016 r., godz. 14.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.06.2016 r., godz. 14.01Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2608 razy.