Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na: Dostawę betonu asfaltowego z transportem w miejsce wbudowania w ul. Jana Pawła II w Klembowie, gm. Klembów

termin składania ofert do dnia 06.10.2014 r. do godz. 12.00
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na:
Dostawę betonu asfaltowego z transportem w miejsce wbudowania w ul. Jana Pawła II w Klembowie, gm. Klembów


Zamówienie dotyczy dostawy betonu asfaltowego:AC11S, AC 16 W dla kategorii ruchu KR3 (zgodnie z załączoną SST) do wbudowania w drogę powiatową ul. Jana Pawła II w Klembowie
Przewidywane zamówienia dzienne dostawy realizowane będą w ilościach 50-300 ton w zależności od potrzeb zamawiającego .Zamówienie może dotyczyć tylko betonu asfaltowego wymienionego w kosztorysie ofertowym. Dostawca betonu asfaltowego dostarczy Zamawiającemu przed realizacją zamówienia właściwości fizyczno-chemiczne KR3 do akceptacji. Zamawiający może zmniejszyć ilość zamawianej masy asfaltowej do 20 % wartości brutto umowy, w sytuacji braku możliwości wykorzystania zamówionego materiału na potrzeby remontu dróg powiatowych. Z tytułu zmniejszenia wartości zamówienia Dostawcy nie przysługuje wynagrodzenia lub odszkodowanie.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 06.10.2014 r. do godz. 12.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w

Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Dostawa betonu asfaltowego z transportem w miejsce wbudowania w ul. Jana Pawła II w Klembowie, gm. Klembów.”
nie otwierać przed 06.10.2014 r. godz. 13.00”
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego

WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 4, dnia 06.10.2014r. o godz. 13.00
5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.


Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 29.09.2014 r., godz. 10.33
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 29.09.2014 r., godz. 10.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.09.2014 r., godz. 10.34Katarzyna RutkowskaEdycja strony
29.09.2014 r., godz. 10.33Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4413 razy.