Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński zaprasza do składania ofert na wykonanie prac kominiarskich w budynkach Starostwa położonych w gm. Wołomin

Termin składania ofert: do dnia 14.10.2013 r. do godz. 17.00
ZAPYTANIE OFERTOWE
w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. 907 ze zm.)

Powiat Wołomiński zaprasza do składania ofert na wykonanie prac kominiarskich
w budynkach Starostwa położonych w gm. Wołomin.


I. ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Wołomiński
ul. Prądzyńskiego 3
05 – 200 Wołomin
Strona internetowa: www.powiat-wolominski.pl
E-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
Tel./fax. (22) 787-43-03 w.100 / 776-50-93

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac kominiarskich dla Starostwa Powiatowego w Wołominie zgodnie z harmonogramem prac kominiarskich stanowiącym załącznik nr 3 oraz wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Łączna ilość przewodów kominowych we wszystkich budynkach – 201 szt.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zgodnie z Harmonogramem prac kominiarskich stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1).
Oferta musi zawierać:
1) Pełną nazwę oferenta,
2) Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP,
3) Cenę oferowaną jako cenę ryczałtową brutto obejmującą wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy, niezbędne do zrealizowania usługi. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi wynikające wprost, jak również nie ujęte, a niezbędne do wykonania usługi.
4) Termin związania ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert,
5) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi.
6) Podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
7) Podpisany wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania.

V. WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM:
1. Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Wykonanie usługi musi spełniać warunki określone w:
- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.),
- rozporządzeniach wykonawczych do wyżej wymienionej ustawy.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej zaadresowanej kopercie z dopiskiem „Oferta
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonywania prac kominiarskich Starostwa Powiatowego w Wołominie” w terminie do dnia 14.10.2013 r. do godz. 17.00 w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, pokój nr. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kancelaria@powiat-wolominski.pl
2. Informacja o wynikach zostanie umieszczona na stronie internetowej pod ogłoszeniem zapytania ofertowego.
3. Oferty złożone po terminie zostaną zniszczone.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. OCENA OFERT:
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta przedstawi najniższą cenę w porównaniu do innych złożonych ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty, o czym poinformuje niezwłocznie oferentów.
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów, którzy złożyli oferty w terminie ustalonym w pkt. VI.1.
2. Zawarcie umowy nastąpi bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.
IX. INFORMACJE DODATKOWE:
Dodatkowych informacji udziela Pani Urszula Hetmańska (22 787-43-03 w.100)

ZAŁĄCZNIKI:

1. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1
2. Oświadczenie – załącznik nr 2
3. Harmonogram prac – załącznik nr 3
4. Wzór umowy – załącznik nr 4


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 07.10.2013 r., godz. 11.06
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 07.10.2013 r., godz. 11.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.10.2013 r., godz. 11.06NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4860 razy.