Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zapytanie ofertowe na: Remont rowów i przepustów w drodze powiatowej nr 4344W w msc. Myszadła, gm. Jadów

Termin składania ofert: do dnia 20.09.2013 r. do godz. 12.00
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na:
Remont rowów i przepustów w drodze powiatowej nr 4344W w msc. Myszadła, gm. Jadów.
Zakres prac:
1. Odtworzenie istniejących rowów drogowych.
2. Usuniecie krzaków z trasy rowu.
3. Oczyszczenie przepustów pod zjazdami.
4. Wymiana uszkodzonych przepustów pod zjazdami z wykonaniem głowic.
Szczegółowy zakres prac przedstawiony jest w przedmiarze robót.
Czas realizacji zadania 4 tygodnie od wprowadzenia na budowę.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 20.09.2013 r. do godz. 12.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w

Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Remont rowów i przepustów w drodze powiatowej nr 4344W w msc. Myszadła, gm. Jadów.” nie otwierać przed .08.2013r. godz. 14.00”
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 4, dnia 20.09.2013r. o godz. 14.00
5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.
Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty.
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).
3. Kosztorys ofertowy (wykonany na podstawie przedmiaru (Załącznik 2).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 03.09.2013 r., godz. 14.55
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 17.09.2013 r., godz. 08.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2013 r., godz. 08.27NieznanyEdycja strony
03.09.2013 r., godz. 14.55NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4790 razy.