Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VIII-81/2011

w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
Uchwała Nr VIII-81/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011


Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Do uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011 zmienionej:
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-85/2011 z dnia 24.03.2011 r.,
- uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego Nr V-44/2011 z dnia 28.03.2011 r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-106/2011 z dnia 12.04.2011 r.,
- uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego Nr VI-55/2011 z dnia 18.04.2011 r.,
- uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego Nr VII-62/2011 z dnia 30.05.2011 r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-135/2011 z dnia 09.06.2011 r.
wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu w wyniku, których zwiększa się
plan dochodów o kwotę 458.070 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 121.988.515. zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu w wyniku, których zwiększa się plan wydatków o kwotę 458.070 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 140.240.184 zł.


§ 3

Dokonuje się zmiany tabeli Nr 3 pn.: Plan wydatków majątkowych na rok 2011” do uchwały,
o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymują on brzmienie zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 4

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 pn. „Dotacje udzielone w 2011 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego.


Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Paweł Solis


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 30.06.2011 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 04.07.2011 r., godz. 11.39
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 04.07.2011 r., godz. 11.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.07.2011 r., godz. 11.39Małgorzata JeznachEdycja strony
04.07.2011 r., godz. 11.39Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 4704 razy.