Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie prosi o złożenie oferty na; „Modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej w tym stref komunikacyjnych w Zespole Szkół Terenów Zieleni przy al. Jana Pawła II 18 w Radzyminie”

Termin składania ofert; 26.05.2011r. godzina 15:00
Starostwo Powiatu Wołomińskiego z siedzibą w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 zwraca się
z prośbą o złożenie oferty na; „Modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej w tym stref komunikacyjnych w Zespole Szkół Terenów Zieleni przy al. Jana Pawła II 18 w Radzyminie”
Miejsce składania ofert ; Kancelaria Starostwa w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3.

Termin składania ofert; 26.05.2011r. godzina 15:00

Termin otwarcia ofert; 26.05.2011r. godzina 15:30Do oferty należy dołączyć;

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Formularz oferty.
3. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1)
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24
(Załącznik Nr 2)
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 (Załącznik Nr3)
6. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera kosztorys ślepy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 24.05.2011 r., godz. 10.11
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 02.06.2011 r., godz. 12.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.06.2011 r., godz. 12.41NieznanyZmiana przynależności strony
24.05.2011 r., godz. 10.13Katarzyna RutkowskaEdycja strony
24.05.2011 r., godz. 10.13Katarzyna RutkowskaEdycja strony
24.05.2011 r., godz. 10.11Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4587 razy.