Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr V – 43/2011

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska(Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 20.04.2011r. Nr 60, poz. 1937)
Uchwała Nr V – 43/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 marca 2011r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska


Na podstawie art. 403 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj.:
a) osób fizycznych,
b) spółdzielni mieszkaniowych,
c) osób prawnych,
d) przedsiębiorców,
e) jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi,
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujące
w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.
2. W przypadku ubiegania się o przedmiotową dotację przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006).


§ 2

1. Z budżetu Powiatu Wołomińskiego mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych
w art. 403 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, realizowanych na terenie Powiatu Wołomińskiego, przez osoby zamieszkałe lub podmioty mające siedzibę albo prowadzące działalność na jego terenie.
2. Łączną kwotę dotacji w danym roku kalendarzowym określa uchwała budżetowa.
3. Dla podmiotów określonych w § 1 pkt a-d dotacja celowa może być udzielona
w wysokości do 50 % koszów realizacji zadania, z wyłączeniem kosztów robocizny. Wyłączenie kosztów robocizny nie dotyczy demontażu wyrobów zawierających azbest.
4. Dla jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, dotacja celowa może być udzielona w wysokości do 65 % koszów realizacji zadania (łącznie z kosztami robocizny).
5. Wysokość kwoty dotacji dla konkretnego zadania określa umowa, o której mowa w § 5.
6. Sposób realizacji warunków umowy i trwałość efektu ekologicznego zadania podlega kontroli dotującego w okresie określonym w umowie.


§ 3

1.Ubiegający się o przyznanie dotacji składa wniosek, który zawiera w szczególności:
a) dane Wnioskodawcy (nazwa, adres, status prawny, odpowiednio: NIP, PESEL, REGON),
b) informacje dotyczące zadania, które ma być realizowane z wnioskowanej dotacji (nazwa zadania, cel realizacji, opis przewidywanych efektów ekologicznych i sposób ich potwierdzenia, lokalizacja, stan formalno-prawny przygotowania zadania, okres realizacji),
c) koszt zadania brutto i jego konstrukcja finansowa, w tym wysokość środków własnych
i z innych źródeł,
d) harmonogram rzeczowo-finansowy zadania,
e) nr konta, na które ma być przekazana dotacja,
f) adres urzędu skarbowego, właściwego dla Wnioskodawcy.
2. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
a) dokument potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być realizowane zadanie,
b) kosztorys zadania, łącznie z niezbędną dokumentacja projektową,
c) pozwolenie na budowę/rozbiórkę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej,
d) wymagane zgody i atesty, jeśli ich posiadanie wynika z obowiązujących przepisów.
e) kopie dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku.
f) podmioty ubiegające się o pomoc de minimis:
- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
- innych niezbędnych informacji – o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).
3. Wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć także inne dokumenty, jeśli charakter realizowanego zadania wymaga ich uzyskania, albo jeśli ich przedłożenie jest niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia wniosku lub może mieć wpływ na wysokość dotacji.
4. W trybie niniejszej uchwały nie przyjmuje się wniosków dot. projektów rozpatrywanych przez zarząd powiatu na realizację ustawowych zadań publicznych powiatu oraz dot. patronatów starosty.
5. Wnioski o przyznanie dotacji na dany rok mogą być składane przez cały rok i będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od daty przyjęcia uchwały budżetowej lub jej zmiany w części dotyczącej dotacji na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
6. W roku 2011 wnioski o przyznanie dotacji w roku 2011 będą rozpatrywane do 30 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały; w przypadku zmiany uchwały budżetowej, ust. 5 stosuje się odpowiednio.


§ 4

1. Wnioski o udzielenie dotacji wstępnie kwalifikuje i opiniuje pod względem zgodności zadania z ustawowym przeznaczeniem dotacji, Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego, a następnie, po uzgodnieniu ze Skarbnikiem Powiatu, w terminie do 30 dni od upływu terminu składania wniosków, przedkłada Zarządowi Powiatu propozycję przyznania dotacji.
2. Wnioski rozpatruje i dotacji udziela Zarząd Powiatu.
3. Przyznanie dotacji uzależnione jest od przeznaczenia wymaganej kwoty środków własnych dotowanego na cel określony we wniosku, wynikającej z całkowitej wartości zadania.
4. Wysokość przyznanej dotacji uzależniona jest od:
a) ilości środków finansowych, zgromadzonych na rachunku powiatu, przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
b) przewidywanego efektu ekologicznego realizowanego zadania.
5. Kolejność wpływu wniosków nie jest brana pod uwagę przy ocenie zasadności
i wysokości dofinansowania.
6. Kryteria formalne oceny wniosku, jednakowe dla wszystkich rodzajów zadań
i podmiotów:
a) kompletność wniosku wraz z wymaganą dokumentacją,
b) lokalizacja przedsięwzięcia na terenie powiatu wołomińskiego,
c) zadanie przewidziane do zrealizowania kwalifikuje się do działań, przedsięwzięć lub wydatków określonym w art. 403 ust. 1 ustawy Prawa ochrony środowiska,
d) zadanie przewidziane do zrealizowania do dnia 31 grudnia roku, w którym udzielona jest dotacja,
e) wnioskowana kwota dotacji jest zgodna z zasadami finansowania przyjętymi
w niniejszej uchwale,
f) zadanie nie jest objęte inną formą wsparcia z budżetu powiatu,
g) realizacja zadania zostanie rozpoczęta po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie,
h) realizacja zadania gwarantuje uzyskanie określonego efektu ekologicznego
w środowisku,
i) proponowane przez wnioskodawcę wskaźniki osiągnięcia efektu ekologicznego są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają zakładany efekt ekologiczny i są adekwatne do celów finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
j) wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów po zakończeniu realizacji zadania wg ustaleń zawartych w umowie.


§ 5

1. Udzielenie dofinansowania następuje w formie umowy cywilno-prawnej, w której określa się szczegółowe obowiązki dotyczące wykorzystania i rozliczenia dotacji. Integralną częścią umowy jest harmonogram rzeczowo-finansowy.
2. Dotacja przekazana zostanie na rachunek bankowy Wnioskodawcy, po wykonaniu zadania i zatwierdzeniu rozliczenia, o którym mowa w § 7 niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem ust.3.
3. Gminy i spółki wodne mogą otrzymać dotację w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy,
w wysokości od 50 % do 100 % przyznanych środków.


§ 6

Umowa dotacji określa w szczególności:
a) szczegółowy opis zadania, na wykonanie którego przyznano dotację,
b) kwotę przyznanej dotacji i tryb jej płatności,
c) termin wykorzystania dotacji (nie dłużej niż do dnia 31 grudnia danego roku),
d) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji,
e) rodzaj wymaganej dokumentacji potwierdzającej wykonanie zadania i osiągnięcie efektu ekologicznego,
f) zobowiązanie wnioskodawcy do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania zadania, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji,
g) zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji (w szczególności dotyczy dotacji dla podmiotów określonych w § 5 ust. 3),
h) sankcje wynikające z tytułu niedotrzymania warunków umowy.


§ 7

1. Rozliczanie dotacji następuje w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego, jeżeli zadanie realizowane jest w terminie do 31 grudnia, albo w terminie do 15 dni od określonego w umowie terminu wykorzystania dotacji.
2. Potwierdzeniem zakończenia realizacji zadnia jest protokół z jego wykonania podpisany przez obie strony umowy.
3. W celu rozliczenia dotacji dotowany składa sprawozdanie z wykonania zadania.
4. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:
a) charakterystykę zrealizowanego zadania (efekt rzeczowy, efekt ekologiczny, termin zakończenia),
b) rozliczenie finansowe, w tym zestawienie poniesionych kosztów i wykaz źródeł finansowania z udziałem procentowym w kosztach realizacji zadania, wraz z załączonymi fakturami
i rachunkami,
c) dokumenty potwierdzające efekt rzeczowy oraz uzyskanie efektu ekologicznego,
d) niezbędne oświadczenia o treści określonej w umowie.
5. W przypadku braku lub niewłaściwego zrealizowania zadania lub niepełnego wykorzystania środków dotacji, dotacja lub jej część, w wysokości wynikającej z rozliczenia, podlega zwrotowi.


§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.04.2011 r., godz. 15.02
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 11.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 11.11Małgorzata JeznachEdycja strony
01.04.2011 r., godz. 15.04Małgorzata JeznachEdycja strony
01.04.2011 r., godz. 15.02Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 6269 razy.