Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIX – 216/09

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 08.06.2009r. Nr 86, poz. 2319)
Uchwała Nr XXIX – 216/09
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.


Na podstawie art. 30 ust. 6a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), w związku
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181, z późn. zm.) oraz w związku z art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy
– Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Ustala się regulamin określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających
ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw - w brzmieniu określonym w załączniku
do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XVII-122/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość
i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających
ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania
i wypłacania.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 01.04.2009 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 28.04.2009 r., godz. 14.00
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 10.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 10.36Małgorzata JeznachEdycja strony
13.09.2010 r., godz. 09.39Magdalena RudnikEdycja strony
28.04.2009 r., godz. 14.00Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4359 razy.