Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXVII-201/09

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu, (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 27.05.2009r. Nr 78, poz. 2097) częściowo uchylona na podstawie uchwały nr 58/K/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 marca 2009r.
Uchwała Nr XXVII-201/09
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 stycznia 2009 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 81 § 1 i § 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), art. 176 § 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Uchwała określa zasady udzielania dotacji oraz tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu, nie stanowiących jego własności


§ 2

1.Z budżetu Powiatu może być udzielona dotacja celowa na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji.
2.Łączną kwotę dotacji na cele określone w § 1 w danym roku budżetowym ustala się każdorazowo w uchwale budżetowej.
3.Dotacja może być udzielona właścicielowi lub posiadaczowi zabytku znajdującego się na obszarze Powiatu Wołomińskiego, wpisanego do rejestru zabytków


§ 3

1.Środki z dotacji przeznacza się na sfinansowanie nakładów koniecznych na:
1)sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
2)przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych,
3)wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
4)opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
5)wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
6)sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,
7)zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
8)stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
9)odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
10)odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności,
11)odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych drzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
12)modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,
13)wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
14)uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,
15)działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,
16)zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 7-16,
17)zakup i montaż instalacji przeciw włamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
2.Dotacji na dofinansowanie nakładów koniecznych udziela się na wykonanie prac przy zabytku, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia wniosku o dotację.


§ 4

1.Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.
2.Jeżeli zabytek, o którym mowa w ust. 1, posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielana w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
3.W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielana do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.


§ 5

Łączna kwota dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku udzielonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków i uzyskiwanych z innych środków publicznych, w tym z budżetu Powiatu nie może przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.


§ 6

1.Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku o przyznanie dotacji do Rady Powiatu Wołomińskiego, za pośrednictwem kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie.
2.Wniosek o udzielenie dotacji składa się w terminie od 2 stycznia do 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona, z tym wyłączeniem, że w 2009 roku termin składania wniosków upływa w dniu 31 maja.
3.Termin, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace związane z zagrożeniem zabytku, mające na celu zabezpieczenie obiektu przed dalszym pogorszeniem jego stanu wskutek nagłych i nieprzewidzianych działań atmosferycznych oraz innych zdarzeń losowych (prace interwencyjne).


§ 7

1.Wniosek powinien zawierać:
1)imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą,
2)wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia,
3)wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku,
4)określenie prac, na które ma być udzielona dotacja, i termin ich wykonania,
5)określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,
6)wykaz prac wykonanych przy tym zabytku w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie,
7)informację wnioskodawcy o dotychczas uzyskanych środkach publicznych, przeznaczonych na przeprowadzenie przy tym zabytku prac, o których mowa w § 3,
8)informację o tym, czy wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innego organu mogącego udzielić dotacji,
9)fotograficzną dokumentację stanu zachowania zabytku,
10)informację o wysokości zaangażowanych środków własnych.
2.Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.


§ 8

1.Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:
1)odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,
2)odpis decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
3)odpis pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji,
4)kopię pozwolenia na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia,
5)kosztorys inwestorski prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia.
2.Do wniosku należy dołączyć także inne dokumenty, jeśli istnieją:
1)projekt budowlany – do wglądu,
2)harmonogram prac,
3)zalecenia konserwatorskie.
3. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.


§ 9

Przy ocenie wniosków Rada Powiatu Wołomińskiego będzie brała pod uwagę:
1)dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów,
2)rolę zabytku w kształtowaniu przestrzeni publicznej, promowaniu kultury i historii,
3)rangę zabytkowo-artystyczną obiektu,
4)stan zachowania obiektu,
5)ewentualny fakt kontynuowania prac.


§ 10

1.Dotację przyznaje Rada Powiatu w drodze uchwały podjętej na podstawie złożonego wniosku, zaopiniowanego pozytywnie przez Komisję Edukacji, Sportu, Kultury i Pamięci Narodowej Rady Powiatu Wołomińskiego.
2.Wnioski rozpatrywane są w terminie 2-ch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
3.Wnioski nie spełniające wymogów formalnych są odrzucane na etapie opiniowania przez Komisję, o której mowa w ust 1.
4.Przy ustalaniu wysokości przyznawanej dotacji uwzględnia się kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie Powiatu Wołomińskiego.
5.Przyznana dotacja może być niższa od wnioskowanej - w takim przypadku wnioskodawca może :
1)odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie Zarząd Powiatu za pośrednictwem kancelarii Starostwa Powiatowego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o wysokości przyznanej dotacji,
2)podjąć się realizacji zadania oraz dokonać korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania, dostosowując go do wysokości otrzymanej dotacji i deklarowanej we wniosku kwoty środków własnych .


§ 11

1.Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawieranej z Zarządem Powiatu zgodnie z uchwałą, o której mowa w § 10 ust. 1 oraz danymi zawartymi we wniosku.
2.Umowa określa w szczególności:
1)zakres planowanych prac i termin ich realizacji,
2)wysokość udzielonej dotacji i terminy jej przekazywania, uzależnione od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub robót,
3)zobowiązanie dotowanego podmiotu do przekazywania informacji o wysokości środków publicznych na prace lub roboty przy zabytku otrzymanych z innych źródeł,
4)zobowiązanie dotowanego podmiotu do stosowania takich zasad obiegu i opisywania dokumentów finansowych, aby oryginały dokumentów świadczących o dokonaniu wydatków sfinansowanych w całości lub w części z otrzymanej dotacji, zaopatrzone były w sposób trwały w klauzulę potwierdzającą ten fakt,
5)zobowiązanie dotowanego podmiotu do stosowania przepisów prawa zamówień publicznych przy wydatkowaniu środków z dotacji,
6)zobowiązanie dotowanego podmiotu do poddania się pełnej kontroli przeprowadzanej przez Powiat Wołomiński w zakresie przeznaczenia dotacji oraz wykonania prac i robót dodatkowych,
7)sposób i termin rozliczenia końcowego dotacji,
8)warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
9)pouczenie o zakresie odpowiedzialności karnej i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu środków z otrzymanej dotacji,
10) pouczenie, że w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem podmiot dotowany traci prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata, licząc od dnia stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,
11)uchylony na podstawie uchwały nr 58/K/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 marca 2009r.


§ 12

1.Kontrola, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 2 i 6 przeprowadzana jest przez osoby upoważnione przez Zarząd Powiatu i polega na:
1)sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu realizacji celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania, pod kątem zgodności z przepisami prawa i zawartą umową (kontrola formalno - merytoryczna),
2)sprawdzeniu dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania, w szczególności oryginałów dokumentów finansowych znajdujących się w siedzibie dotowanego podmiotu pod względem ich zgodności z przepisami prawa, umową i zasadami rachunkowości ( kontrola formalno - rachunkowa).
2.Kontrolę można przeprowadzać do czasu rozliczenia dotacji.


§ 13

1.W celu rozliczenia dotacji podmiot dotowany w sposób i w terminach określonych w umowie składa Zarządowi Powiatu sprawozdanie z realizacji zadania.
2.Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 określa:
1)całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady pokryte z innych środków publicznych,
2)zestawienie rachunków dołączanych do sprawozdania w celu rozliczenia dotacji – ze wskazaniem numeru księgowego, numeru pozycji kosztorysu, daty wystawienia rachunku, nazwy wydatku oraz jego kwoty wraz z określeniem wysokości środków z dotacji finansujących dany rachunek.
3.Wzór sprawozdania z rozliczenia udzielonej dotacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
4.Podmiot dotowany, rozliczając dotację, winien na każde wezwanie uzupełnić brakujące dokumenty i udzielić wyczerpujących informacji.


§ 14

W przypadku częściowego lub całkowitego niewykonania dotowanego zadania, z przyczyn leżących po stronie dotowanego podmiotu, niewykorzystana część przekazanych środków dotacji podlega zwrotowi do budżetu Powiatu Wołomińskiego, na zasadach określonych w umowie.


§ 15

1.Zarząd Powiatu prowadzi zestawienie danych o udzielonych dotacjach oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytkach o dotacjach przyznanych przez Radę Powiatu Wołomińskiego.
2.Zestawienie danych, o których mowa w ust. 1, winno zawierać:
1)wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania,
2)imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, której przyznano dotację,
3)numer uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego przyznającej dotację ,
4)numer umowy zawartej z dotowanym podmiotem,
5)informacje o wysokości przyznanej dotacji oraz o jej rozliczeniu,
6)informacje przekazane Powiatowi Wołomińskiemu przez inne organy zobowiązane do udzielania informacji o dotacjach na prace lub roboty budowlane przy danym zabytku,
7)adnotacje o podaniu informacji z pkt. 3 do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz o okresie udostępnienia takiej informacji.


§ 16

Uchyla się Uchwałę Nr XXII–164/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu.


§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 18

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 30.01.2009 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 28.04.2009 r., godz. 13.24
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 10.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 10.10Małgorzata JeznachEdycja strony
02.05.2013 r., godz. 10.08Małgorzata JeznachEdycja strony
16.12.2010 r., godz. 15.23Małgorzata JeznachEdycja strony
16.12.2010 r., godz. 13.11Małgorzata JeznachEdycja strony
16.12.2010 r., godz. 13.10Małgorzata JeznachEdycja strony
16.12.2010 r., godz. 13.10Małgorzata JeznachEdycja strony
13.09.2010 r., godz. 09.38Magdalena RudnikEdycja strony
28.04.2009 r., godz. 13.24Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5181 razy.