Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVIII-331/06

w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego na nieruchomość będącą w użytkowaniu wieczystym Państwa Barbary i Jana Myszk.
Uchwała Nr XXXVIII-331/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 3 października 2006 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego na nieruchomość będącą w użytkowaniu wieczystym Państwa Barbary i Jana Myszk.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 6, art. 12 pkt. 8 litera „a” i art. 47 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§1

Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej działkę nr 50/1 z obrębu 23, o powierzchni 0,0370 ha, położoną w Wołominie stanowiącą własność Powiatu Wołomińskiego, na nieruchomość stanowiącą działkę nr 12/14 z obrębu 23 o powierzchni 0,0025 ha, położoną w Wołominie będącą w użytkowaniu wieczystym Państwa Barbary i Jana Myszk, uregulowaną w księdze wieczystej KW Nr 38632, za dopłatą. Przedmiotowe nieruchomości wykazane są w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej Uchwały. Na działce nr 12/14 znajduje się chodnik usytuowany w pasie drogowym drogi powiatowej stanowiącej ul. Wileńską w Wołominie, działka nr 50/1 wyłączona jest z pasa drogowego ul. Wileńskiej, usytuowane jest na niej wejście do budynku biurowego będącego własnością Państwa Myszk oraz urządzona zieleń. Zamiana zostanie dokonana w formie aktu notarialnego.


§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Na działce nr 12/14 o powierzchni 0,0025 ha, znajduje się chodnik, usytuowany w pasie drogowym drogi powiatowej stanowiącej ul. Wileńską w Wołominie. Działka 50/1 wyłączona jest z pasa drogowego ul. Wileńskiej, usytuowane jest na niej wejście do budynku biurowego będącego własnością Państwa Myszk oraz urządzona zieleń. Przedmiotowy teren jest od 2001 r. przez Państwa Myszk wydzierżawiany na ww. cel.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2006 r., godz. 13.27
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2006 r., godz. 13.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.10.2006 r., godz. 13.27Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1906 razy.