Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVIII-329/06

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie na rzecz Powiatu Wołomińskiego nieruchomości położonej przy ul. Ks. M. Załuskiego w Kobyłce.
Uchwała Nr XXXVIII-329/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 3 października 2006 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie na rzecz Powiatu Wołomińskiego nieruchomości położonej przy ul. Ks. M. Załuskiego w Kobyłce

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 6, art. 12 pkt. 8 litera „a” i art. 47 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przyjęcie na rzecz Powiatu Wołomińskiego nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 227 z obrębu 28 o powierzchni 0,0228 ha, położonej przy
ul. Ks. M. Załuskiego w Kobyłce, stanowiącej własność Gminy Kobyłka, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr VII-138428. Część przedmiotowej nieruchomości zostanie wykorzystana pod poszerzenie ul. Ks. M. Załuskiego, część jako działka zamienna za część działki ewid. nr 228 z obrębu 28, przeznaczonej pod poszerzenie ul. Ks. M. Załuskiego, co wykazano w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej Uchwały. Przeniesienie własności nieruchomości odbędzie się w formie aktu notarialnego.


§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
W związku z modernizacją drogi powiatowej stanowiącej ul. Ks. M. Załuskiego, konieczne jest poszerzenie pasa drogowego istniejącej drogi, w związku z czym Gmina Kobyłka wyraziła zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Wołomińskiego działki nr 227 z obrębu 28, położonej w Kobyłce. Część działki 227 zostanie wykorzystane na poszerzenie ul. Ks. M. Załuskiego, a część działki 227 zostanie wykorzystana jako działka zamienna za część działki 228 z obrębu 28 stanowiącej własność osób fizycznych, i przeznaczonej pod poszerzenie ul. Ks. M. Załuskiego.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2006 r., godz. 13.15
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2006 r., godz. 13.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.10.2006 r., godz. 13.15Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1876 razy.