Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVIII-318/06

w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zaciągnięcia zobowiązań zabezpieczających prawidłową realizację umowy o dofinansowanie projektu „Przebudowa bloku operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Wołominie” w ramach Priorytetu 3 działanie 3.5 poddziałanie 3.5.2.
Uchwała Nr XXXVIII-318/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 3 października 2006r.


w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zaciągnięcia zobowiązań zabezpieczających prawidłową realizację umowy o dofinansowanie projektu „Przebudowa bloku operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Wołominie”
w ramach Priorytetu 3 działanie 3.5 poddziałanie 3.5.2.

Na podstawie art. 12 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§1

Upoważnia się Zarząd Powiatu do wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy zawieranej z Wojewodą Mazowieckim o dofinansowanie Projektu „Przebudowa bloku operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Wołominie” w ramach programu ZPORR Priorytet 3 działanie 3.5 poddziałanie 3.5.2 w formie weksla in blanco bez protestu, który Wojewoda będzie miał prawo wypełnić na sumę należności wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych na łączną kwotę 4.829.551,29 zł.


§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu występuje do Rady o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań zabezpieczających prawidłową realizację umowy zawieranej z Wojewodą o dofinansowanie inwestycji w formie weksla in blanco bez protestu na kwotę 4.829.551,29. Kwota zabezpieczenia składa się:
a) z należności głównej stanowiącej udział funduszy strukturalnych w wysokości 2.749.270,18
b) z należności głównej stanowiącej udział budżetu państwa w wysokości 366.569,36
c) z odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych na okres 5 lat w wysokości 1.713.711,75.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2006 r., godz. 10.54
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2006 r., godz. 10.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.10.2006 r., godz. 10.54Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1682 razy.