Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVII-313/06

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na rok 2006 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Uchwała Nr XXXVII-313/2006
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 sierpnia 2006 r.


w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na rok 2006 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. D.z. U z 2001 r. Nr 142 poz 1592 z późn. zm.) w związku z art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 83 ust. 1 i 169 ust. z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 poz. 2104 z późn. zm) - Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:§ 1

Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty 300.000 zł (słownie trzysta tysięcy złotych).


§ 2

Zaciąganą pożyczkę postanawia się przeznaczyć na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.


§ 3

Prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki wraz z jej oprocentowaniem stanowi weksel własny in blanco.


§ 4

1) Spłata kredytu nastąpi w latach 2007-2009.
2) Źródłem pokrycia spłaty pożyczki będą dochody własne Powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Uzasadnienie:
Zarząd Powiatu występuje do Rady o wyrażenie zgody na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej przeznaczonej na finansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej.
Koszt zakupu 850.000 zł w tym :
a) wkład komendy wojewódzkiej 400.000 zł.
b) wkład gmin Powiatu Wołomińskiego 116.850 zł.
c) kwota w wysokości 33.125 zł powstała w wyniku umorzenia pożyczki Nr 309/04/OA/P
d) wnioskowana pożyczka 300.000 zł
Planowane zadłużenie na:
1) dzień 31.12.06 r. wyniesie 17,343,534 zł co stanowi 23,2 % planu dochodów.
2) dzień 31.12.07 r. wyniesie 14,469,576 zł co stanowi 21,4 % planu dochodów.
3) dzień 31.12.08 r. wyniesie 11,227,798 zł co stanowi 16,4 % planu dochodów.
4) dzień 31.12.09 r. wyniesie 8,111,603 zł co stanowi 11,7 % planu dochodów.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 27.09.2006 r., godz. 11.26
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 27.09.2006 r., godz. 11.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.09.2006 r., godz. 11.26Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1943 razy.