Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVII-311/06

w sprawie: powołania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Wołominie.
Uchwała Nr XXXVII-311/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 sierpnia 2006 r.


w sprawie: powołania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Wołominie

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i 5, art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1

Z dniem 1.11.2006 r. powołuje się Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 w Wołominie o statusie dziennego ośrodka wsparcia przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – upośledzonych umysłowo, zwany dalej „Domem”.


§ 2

Siedziba Domu znajduje się w Wołominie przy ul. Miłej 22.


§ 3

Dom jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej działającą jako jednostka budżetowa.


§ 4

Środki na prowadzenie Domu zapewnia budżet państwa.


§ 5

Dom działa na podstawie statutu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 6

Dom wyposażony zostaje w mienie przekazane mu w zarząd, a szczegółowo określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 7

Organizację i zasady funkcjonowania Domu szczegółowo określi regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu.


§ 8

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie

Po przeanalizowaniu potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie – upośledzonych umysłowo, przy współpracy z ośrodkami pomocy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi pomagającymi osobom niepełnosprawnym, wyłoniono grupę 76 osób, które deklarują chęć uczestnictwa w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy.

Środowiskowy Dom Samopomocy zlokalizowany w Wołominie przeznaczony będzie dla osób z terenu Powiatu Wołomińskiego, które z powodu upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w zachowaniu swojej integracji społecznej. Dotyczy to szczególnie pełnienia ról życia codziennego, zwłaszcza wiążących się z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem, ról pełnionych w procesie edukacji, podczas zatrudnienia oraz w trosce o sprawy wiążące się z materialnymi podstawami egzystencji.

Z rozeznania przeprowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie wynika, że istnieje grupa niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców Powiatu, pochodzących z gmin położonych przy ciągach komunikacyjnych związanych z Wołominem, którzy wymagają pilnego wsparcia w środowisku lokalnym, gdyż rodziny nie są w stanie zapewnić im należytej opieki. Taką właśnie rolę winien spełniać Środowiskowy Dom Samopomocy.

Podstrony:
  • Załącznik nr 1
    Statut Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2 w Wołominie.
  • Załącznik nr 2
    Mienie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2 w Wołominie.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 27.09.2006 r., godz. 10.55
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 27.09.2006 r., godz. 10.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.09.2006 r., godz. 10.55Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2116 razy.