Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVII-310/06

w sprawie: powołania publicznej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego zwanej Rodzinnym Domem Dziecka nr 2.
Uchwała Nr XXXVII-310/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 sierpnia 2006 r.


w sprawie: powołania publicznej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego zwanej Rodzinnym Domem Dziecka nr 2

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 6 pkt 5, art. 19 pkt 4, art. 80 ust. 1 pkt 2, art. 84 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 85 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1

Powołuje się publiczną placówkę opiekuńczo - wychowawczą typu rodzinnego zwaną Rodzinnym Domem Dziecka nr 2.


§ 2

1. Rodzinny Dom Dziecka nr 2 jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej działającą jako jednostka budżetowa.
2. Obsługę finansowo - księgową Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 prowadzi starosta.


§ 3

Siedziba Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 znajduje się w Nowych Załubicach, przy ul. Opolskiej 32.


§ 4

Rodzinny Dom Dziecka nr 2 otrzymuje środki finansowe na bieżące funkcjonowanie oraz zryczałtowaną kwotę na utrzymanie dziecka, zgodnie z odrębnymi przepisami.


§ 5

Rodzinny Dom Dziecka nr 2 działa na podstawie statutu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 6

Rodzinny Dom Dziecka nr 2 zostaje wyposażony w mienie szczegółowo określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 7

Organizację i zasady funkcjonowania Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 szczegółowo określi regulamin organizacyjny.


§ 8

Rodzinny Dom Dziecka nr 2 podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego.


§ 9

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie

Ustawowym zadaniem Powiatu, zgodnie z art.19 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców. Zadanie to jest realizowane poprzez umieszczanie tych dzieci w rodzinach zastępczych bądź w placówkach opiekuńczo -wychowawczych. Nie wszystkie dzieci mogą trafić do rodzin zastępczych dlatego konieczne jest zapewnienie im miejsc w odpowiednich placówkach. Tworzenie nowych placówek powinno jednak odbywać się przy uwzględnieniu potrzeb dzieci i możliwości realizowania rodzinnej opieki zastępczej na terenie Powiatu Wołomińskiego. Obecnie jest niewielka liczba osób zainteresowanych byciem rodziną zastępczą. Dlatego konieczne jest szukanie innych rozwiązań, takich jak rodzinne domy dziecka, które łączą w sobie cechy placówki i domu rodzinnego. Powołanie Rodzinnego Domu Dziecka w Wołominie odpowiada założeniom reformy systemu opieki zastępczej jak również potrzebom społecznym. Taka forma wychowania, zbliżona do warunków domu rodzinnego, jest najbardziej efektywna wychowawczo. Daje możliwość indywidualnego podejścia do dziecka oraz bezpośredniej opieki i wychowania. Daje też dzieciom poczucie bezpieczeństwa i przynależności do konkretnej rodziny. Taka forma opieki zwiększa szansę na wychowanie osób umiejących radzić sobie w dorosłym życiu i samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. Ponadto forma Rodzinnego Domu Dziecka jest korzystna ze względów ekonomicznych. Zapewnia optymalne wykorzystanie środków finansowych oraz oszczędne i racjonalne ich wydatkowanie.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 27.09.2006 r., godz. 10.50
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 27.09.2006 r., godz. 10.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.09.2006 r., godz. 10.50Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2142 razy.