Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVII–308/06

w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie.
Uchwała Nr XXXVII–308/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 sierpnia 2006 r.

w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 2 i ust. 3 ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1

Zatwierdza się zmiany w Statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie przyjęte uchwałą Rady Społecznej SZPZOZ w Wołominie
Nr 82/2006 z dnia 21 kwietnia 2006 r.


§ 2

Uchwała Rady Społecznej SZPZOZ w Wołominie Nr 82/2006 z dnia 21 kwietnia 2006 r. stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu SZPZOZ w Wołominie.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie:

Wniosek w sprawie wykreślenia ze Statutu SZPZOZ w Wołominie, Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc, z siedzibą w Wołominie, przy ul. Powstańców 3, wynika z realizacji przyjętego przez Wojewodę Mazowieckiego w sierpniu 2005 r. „Projektu restrukturyzacji Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie”, który został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Powiatu Wołomińskiego w lipcu 2006 r. (uchwała Nr XXVIII-229/05 z dnia 26.07.2006 r. w sprawie opinii do projektu restrukturyzacyjnego SZPZOZ w Wołominie). Zmiany w Statucie zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną SZPZOZ w Wołominie - uchwała Nr 82/2006 Rady Społecznej SZPZOZ w Wołominie z dnia 21.04.2006 r.
Likwidacja Poradni z dniem 01.05.2006 r. spowodowana jest ponadto jest wypowiedzeniem umowy najmu lokalu, w którym świadczone są usługi w zakresie Poradni, przez właściciela lokalu, tj. Gminę Wołomin. Pacjenci korzystający z usług Poradni będą mogli korzystać ze świadczeń udzielanych w innej Poradni tego typu, funkcjonującej na terenie Wołomina i posiadającej kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dyrekcja SZPZOZ w Wołominie wystąpiła z wnioskiem do Prezesa Oddziału Warszawskiego NFZ o przeniesienie kontraktu w tym zakresie do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie świadczącej usługi w zakresie Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 27.09.2006 r., godz. 10.47
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 11.04.2013 r., godz. 10.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.04.2013 r., godz. 10.56Małgorzata JeznachEdycja strony
27.09.2006 r., godz. 10.47Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1973 razy.