Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

9 grudnia 2005 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie wpłynęło zażalenie Pani S. K. w przedmiocie wezwania Starostwa Powiatu Wołomińskiego do usunięcia naruszenia prawa. SKO, postanowieniem z dnia 29 grudnia 2005 r. (Nr KO A/2796/0P/05), uznając, iż zażalenie jest skargą na działanie organu (starostę), przekazało przedmiotową skargę Radzie Powiatu Wołomińskiego.

Komisja do Rozpatrywania Skarg i Wniosków, w oparciu o zebrany materiał dowodowy ustaliła, iż skarga nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż starosta, a w jego imieniu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, wywiązało się z wypłat zasiłku, o których mowa w przytoczonej decyzji Nr 8290-U/04/05 z dnia 1 września 2005r.

Skarżąca zarzuciła duże opóźnienia w wypłacie miesięcznych zasiłków, które winny być wypłacane do 15. każdego miesiąca. Z przedłożonej dokumentacji wynika jednak, że powstałe opóźnienia nie wynikają z winy Starostwa, ale płatnika Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, który z opóźnieniami przekazywał należne środki.

Drugim zarzutem skarżącej jest nie wypłacenie zasiłku w wysokości 1.680 zł., o którym mowa w pkt. 3 decyzji. Ten zarzut również nie znajduje uzasadnienia, gdyż zapis pkt. 3 decyzji odnosi się do pkt. l, wskazując, że środki, o których mowa w pkt. l winny być wypłacone jednorazowo.

Rozpatrując całość skargi należy uznać ją za bezzasadną, co nie oznacza, że pewne uwagi skarżącej nie są trafne. Płatnikiem zasiłków jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki, który zgodnie z wyjaśnieniami PCPR opóźnia się z przekazywaniem środków finansowych. Nie zwalnia to jednak PCPR od odpowiedzialności. Jego obowiązkiem jest robienie wszystkiego, by osoby, które są objęte pomocą społeczną otrzymywały ją w terminie, jak wynika z treści decyzji. Starosta jest zobowiązany do terminowości wypłat i wypełniając ten obowiązek winien uruchomić wszelkie środki powiatu dla ich zabezpieczenia. Jednocześnie należy stwierdzić, iż treść przedmiotowej decyzji została sformułowana niefortunnie, gdyż w pkt. 3 nie ma odniesienia do pkt. l, co oznacza, że można to zrozumieć, jako odrębną należność do wypłaty. I w ten sposób miała prawo zrozumieć to skarżąca. W tym miejscu należy również poddać pod rozwagę, czy decyzje dla cudzoziemców, którzy w zdecydowanej większości posługują się językiem rosyjskim, nie powinny być wydawane w dwóch językach, polskim i rosyjskim.

Reasumując powyższe, przedmiotową skargę należy uznać za bezzasadną, co nie oznacza, że skarżąca nie zasługuje na słowo przepraszam ze strony starosty i jego urzędników.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 21.06.2006 r., godz. 11.38
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 21.06.2006 r., godz. 11.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.06.2006 r., godz. 11.38Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1440 razy.