Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Załącznik nr 6

Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.
Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr XXXVI-295/06
z dnia 13 czerwca 2006 r.


STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:
– ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.);
– ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.);
– ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).


§ 2

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, zwane dalej Centrum, jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

1. Centrum obejmuje swym działaniem obszar Powiatu Wołomińskiego.
2. Siedziba Centrum znajduje się w Wołominie przy ul. Legionów 78.


ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA


§ 4

Centrum wykonuje zadania Powiatu Wołomińskiego i Starosty Powiatu Wołomińskiego z zakresu pomocy społecznej - zadania własne i z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.


§ 5

1. Do zadań własnych Powiatu Wołomińskiego z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Centrum należy w szczególności:
1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
3) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym;
4) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie;
5) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu;
6) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
7) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;
8) pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy;
9) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
10) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
11) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
12) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
13) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
14) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
15) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;
16) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
18) sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej.
2. Do zadań zleconych Powiatu Wołomińskiego z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Centrum należy w szczególności:
1) pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji;
2) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.


§ 6

Do zadań Powiatu Wołomińskiego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych przez Centrum należy w szczególności:
1) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
a) rehabilitacji społecznej,
b) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,
c) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;
2) współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów, o których mowa w pkt 1;
3) udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów, o których mowa w pkt 1, oraz rocznej informacji z ich realizacji;
4) podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności;
5) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa;
6) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób;
7) dofinansowanie:
a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
e) rehabilitacji dzieci i młodzieży;
8) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.


§ 7

W zakresie realizacji swoich zadań - organizowania pomocy społecznej oraz udzielania pomocy i wspierania integracji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych – Centrum współpracuje, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.


ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE


§ 8

1. Pracą Centrum kieruje Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego.
2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Centrum dokonuje Starosta Powiatu Wołomińskiego.


§ 9

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Centrum dokonuje Dyrektor.


§ 10

W indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Powiatu Wołomińskiego decyzje administracyjne wydaje Starosta Powiatu Wołomińskiego lub z jego upoważnienia Dyrektor Centrum i inni pracownicy Centrum upoważnieni na wniosek Dyrektora.


§ 11

Dyrektor Centrum składa Zarządowi Powiatu Wołomińskiego coroczne sprawozdanie z działalności Centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.


§ 12

Organizację i zasady funkcjonowania Centrum szczegółowo określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.


ROZDZIAŁ IV
MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA


§ 13

1. Centrum jest jednostką budżetową Powiatu Wołomińskiego.
2. Centrum, jako jednostka budżetowa, prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).


ROZDIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 14

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.


§ 15

Zmiany niniejszego Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 21.06.2006 r., godz. 10.56
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 21.06.2006 r., godz. 10.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.06.2006 r., godz. 10.56Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3292 razy.